Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Qhov Ntawv Qhia #2: Koj qhov kev sib tham hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) thawj zaug

Happy mother and child on video call.