Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Zoo Siab Txais Tos!

Cov ntawv qhia hauv online hauv qab no yog npaj rau cov neeg tu cov me nyuam yaus uas muaj tus mob autism (mob puas hlwb) los sis mob cuam tshuam txog kev xiam oob khab rau kev txhim kho tus kheej uas tab tom npaj yuav pib los mus txais kev cuam tshuam pab thaum ntxov los hauv telehealth (kev kho mob los hauv kev hu xov tooj). 

Koj tuaj yeem saib cov ntawv qhia no tau hauv khoos phis tawm, xov tooj Smartphone, los sis xov tooj tablet. Koj tuaj yeem pib thiab tsum cov ntawv qhia no tau thiab koj tuaj yeem nkag rov qab mus rau nplooj ntawv uas pab tau koj nyob rau sij hawm tom qab tau.

Koj tuaj yeem kiv cov ntawv qhia mus-mus los-los tau los uas yog siv tus xib xub nyob sab hauv qab ntawm txhua nplooj ntawv, los sis siv qhov chaw nias (tab) uas nyob rau sab lauj ntawm lub screen kom dhia mus rau cov nplooj ntawv tshwj xeeb. Tej zaum koj tus kws kho mob yuav hais kom koj mus nyeem qee nqe nyob rau qee lub sij hawm thiab koj tus kws kho mob yuav los mus nrog koj sib tham txog cov lus nug uas tshwm sim muaj. 

Cov ntawv qhia no yuav coj koj mus kawm paub txog:

  1. Kev sib txuas lus los ntawm qhov telehealth technology (thev naus laus zis kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj),
  2. Kev npaj rau koj qhov kev tuaj mus kho mob los ntawm kev hu xov tooj thawj zaug,
  3. Kev ua kev ntsuam xyuas koj tus me nyuam los hauv kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj, thiab
  4. Kev cuam tshuam pab rau koj tus me nyuam los hauv kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj. 

Qee cov ntawv qhia yuav muaj cov yeeb yaj kiab luv-luv thiab cov peev txheej. Txhua qhov ntawv qhia yuav siv sij hawm khwv yees li 5 txog 10 feeb los mus kawm kom tiav.

Yog tias koj tsis paub meej txog ib lo ntsiab lus uas siv rau hauv, thov mus rau qhov chaw txuas (link) mus rau “Cov Ntsiab Lus”.