Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev teeb telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)
Kev npaj kom txhij rau telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)

Txhua yam uas koj yuav tsum tau paub txog kev npaj kom txhij rau telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) nyob hauv koj lub tsev.