Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev teeb telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)
Kuv yuav tsum tau ua dab tsi los mus pib?

Hauv qhov kev qhia no peb yuav coj koj los mus kawm paub txog kev teeb thiab kev npaj kom txhij los mus koom rau hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) nrog koj tus me nyuam.

Koj yuav tsum tau ua dab tsi? Peb thov cog lus tias nws yooj-yooj yim xwb.

Kev sib txuas lus hauv kev hu xov tooj pom ntsej muag yam muaj kev nyab xeeb ntawm koj thiab koj tus kws kho mob,

Ib lub cuab yeej los mus sib txuas lus, xws li lub khoos phis tawm uas muaj lub koob yees duab, lub xov tooj Smartphone, los sis lub xov tooj tablet,

Txuas rau qhov Internet uas ua hauj lwm ceev.

Lub cuab yeej

Txuas Internet

Kev sib txuas lus yam muaj kev nyab xeeb

Lub cuab yeej

Txuas Internet

Kev sib txuas lus yam muaj kev nyab xeeb