Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev teeb telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)
Hom kev sib txuas lus hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)

Tej zaum koj tus kws kho mob yuav siv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) los mus sib txuas rau ntau txoj kev, xws li:

Thaum tus kws kho mob nrog koj sib txuas lus, koj tus me nyuam, los sis lwm tus kws kho mob yuav “tshwm” rau hauv qhov kev sib tham pom ntsej muag.

Thaum koj los sis lwm tus kws kho mob yees yeeb yaj kiab los sis kaw lub suab lus ntawm koj tus me nyuam los sis ntawm ib tug neeg twg uas qhia kev cuam tshuam pab rau koj tus me nyuam thiab muab rub (upload) mus cia rau qhov chaw khaws tseg uas muaj kev nyab xeeb rau koj tus kws kho mob tau los mus saib nyob rau lwm lub sij hawm.