Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev teeb telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)
Kev siv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) los mus muab ntau hom kev cuam tshuam pab

Telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) yog txoj hauv kev rau tus kws kho mob los mus muab kev cuam tshuam pab rau koj tus me nyuam los hauv kev hu xov tooj pom ntsej muag.

Kev saib xyuas cov neeg ua hauj lwm hauv koj lub tsev kom muaj kev cuam tshuam pab zoo.

Kev pab kho mob rau cov tsev neeg uas tab tom tos los mus pib kev cuam tshuam pab tim ntsej tim muag tag nrho.

Kev sab laj los sis kev cuam tshuam pab rau cov tsev neeg uas nyob rau thaj tsam uas tsis muaj kev xaiv mus cuam tshuam pab tim ntsej tim muag.

Kev muab ntau tus kws tshaj lij sib txawv los mus sib txuas ua ke txhawm rau muab kev pab cuam rau koj tus me nyuam.