Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev teeb telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)
Tej yam uas yuav tsum muaj rau telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)

Tej zaum koj tus kws muab kev cuam tshuam pab yuav xav kom koj muaj ntau yam uas xav tau txhawm rau los mus siv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) uas tej zaum yuav nyias sib txawv nyias mus raws:

  • lub lav,
  • hom neeg them nyiaj (kev tuav pov hwm, lub lav cov nyiaj pab los sis kev zam, thiab lwm yam)
  • hom kws kho mob,
  • hom kev pab cuam kho mob,
  • hom telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) uas siv, thiab
  • tus kws kho mob cov cai.

Tej zaum koj tus kws kho mob yuav raug txwv nyob rau hauv lawv txoj hauv kev nrog koj sib txuas lus (xws li application sib tham pom ntsej muag uas yuav siv) txhawm rau kom tau raws li qee yam uas yuav tsum tau ua, xws li Health Insurance Portability and Accountability Act 1996 (Tsab Cai Hais Txog Kev Txav Mus Los thiab Kev Thaj Tsob rau Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob; HIPAA).