Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Daws Teeb Meem
Kev Txuas Internet

Cov Kev Xaiv:

  • wi-fi (tsis siv txoj xov los ntsia rau)
  • ethernet (siv txoj xov los ntsia rau)
  • cell network (siv hauv xov tooj)
  • hotspot (tso hauv xov tooj los rau)