Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Daws Teeb Meem
Nrog koj zoo siab, koj tau kawm tiav Qhov Ntawv Qhia 1 lawm: Sib Txuas Lus Tau Lawm!

Thov xa rov qab los mus saib qhov ntawv qhia no:

  • Thaum koj nyuam qhuav siv kev sib tham hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) thawj ob peb zaug,
  • Yog tias koj ntsib teeb meem fab thev naus laus zis,
  • Yog tias muaj ib tug neeg tshiab hauv koj tsev neeg los mus koom nrog kev sib tham hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) (xws li lwm tus neeg hauv tsev neeg).