Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Daws Teeb Meem
Kev Txuas Internet/Bandwidth

Internet yuav tuaj yeem ua hauj lwm qeeb tuaj thaum muaj ntau leeg neeg los mus siv tib lub network los sis thaum lub sij hawm neeg siv coob-coob hauv ib hnub uas yog thaum cov neeg suav daws los nyob hauv tsev siv internet.

Cov lus qhia tswv yim txog kev txuas

  • Tawm ntawm qhov kev hu xov tooj mus thiab mam rov qab nkag los dua
  • Muab lub khoos phis tawm mus tso kom ze rau ntawm lub Internet router.
  • Kom cov neeg hauv koj tsev tsis txhob siv WiFi coob-coob.
  • Tsum tsis txhob siv qhov Internet nkag rau hauv koj lub tsev los mus saib txhua yam yeeb yaj kiab.
  • Thov kom koj tus kws kho mob kaw lawv qhov qhib pom ntsej muag ib me pliag.
  • Tua cov windows los sis cov applications uas qhib tseg.
  • Ntsia txoj xov Ethernet
  • Mus sim ntsuas qhov ceev uas yog muaj pub dawb hauv online kom paub tias seb koj li Internet ceev npaum li cas thiab hais kom koj lub tuam txhab Internet pab muab kho kom ceev yog tias xav tau (thiab xyuas kom ntseg tau tias koj yeej tau txais tsim nyog raws li qhov koj tau them nyiaj lawm).

Nkag mus rau Google ces sau hais tias “free internet speed test (sim ntsuas qhov ceev ntawm internet pub dawb hauv online)” los sis siv qhov chaw ntsuas qhov ceev los ntawm koj lub tuam txhab Internet tus vev xaib. Sau qhov ceev ntawm kev download (rub nkag) thiab upload (rub tawm) cia. Qhov ceev tshaj plaws yuav sib txawv, tab sis ntau lub laj txheej tham pom ntsej muag xav tau qhov bandwidth download (rub nkag) thiab upload (rub tawm) li ntawm 600kbps mus txog 1.8 MPS rau kev hu pom ntsej muag 1:1 (thiab siab dua ntawd yog tias muaj ntau tus neeg nyob hauv qhov kev sib tham pom ntsej muag).