Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Daws Teeb Meem
Kev Daws Teeb Meem rau Kev Tham Pom Ntsej Muag/Lub Suab Nrov

Yog tias koj qhov kev tham pom ntsej muag los sis lub suab pheej daig-daig, uas ntxim li yuav vim yog kev txuas Internet (ces mus saib nplooj ntawv tas los no).

Yog tias koj ntsib teeb meem nyuaj txog kev kho kom koj li kev tham pom ntsej muag los sis lub suab nrov siv tau hauj lwm, tej zaum yuav muaj lwm yam teeb meem lawm.

Cov Lus Qhia Tswv Yim txog Kev Tham Pom Ntsej Muag/Lub Suab Nrov

  • Tshuaj xyuas seb qhov chaw tso kev tham pom ntsej muag los sis lub suab nrov yog nyob qhov twg, feem ntau yog nyob rau ntawm qhov link (qhov chaw txuas) uas hu ua “settings (kev teeb)” ntawm koj lub screen thaum koj nkag mus rau hauv qhov kev sib tham. Tej zaum nws kuj tseem yuav tshwm ua “lub khawb tsheb” los sis ua “peb lub qe qaum”.
  • Yog tias koj tsis hnov koj tus kws kho mob lub suab, ces koj yuav tsum tau tshuaj xyuas “lub speaker.”
  • Yog tias koj tus kws kho mob tsis hnov koj lub suav lus, ces koj yuav tsum tshuaj xyuas “lub microphone”.
  • Yog tias koj muaj ntau yam sib txawv los mus txuas rau kev tham pom ntsej muag/lub suab nrov (xws li lub koob yees duab uas txuas sab nrauv los sis lub mloog pob ntseg Bluetooth), ces tshuaj xyuas tias seb koj qhov kev tham pom ntsej muag los sis lub suab nrov yog txuas raug chaw lawm. Tej zaum kuj yuav muaj tej yam uas nws yeej teeb tseg cia los mus hloov qhov uas koj lub cuab yeej xav tau lawm.
  • Yog tias koj tseem ntsib teeb meem, ces koj tuaj yeem rho lwm lub cuab yeej tawm thiab sim siv qhov kev tham pom ntsej muag/lub suab nrov uas tsim muaj nyob rau hauv koj lub cuab yeej.
  • Yog tias koj muaj lwm lub cuab yeej hauv koj lub tsev (xws li lub xov tooj tablet los sis Smartphone) ces koj tuaj yeem muab cov cuab yeej no coj los sim tau.
  • Tua cov windows los sis cov applications uas qhib tseg.