Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Cov Cuab Yeej: Cov Hardware
Cov kev xaiv thiab cov hom cuab yeej

Koj yuav tsum tau ua dab tsi?

  • Lub cuab yeej txuas rau internet: lub khoos phis tawm, lub xov tooj tablet, los sis xov tooj smartphone
  • Lub koob yees duab uas yeej tsim muaj rau hauv koj lub cuab yeej los sis txuas rau koj lub khoos phis tawm
  • Yog tias koj xav tau lub koob yees duab txuas sab nrauv, koj tuaj yeem muab nws txuas rau ntawm lub qhov ntsia USB los sis los siv Bluetooth.

Txoj xov thiab lub qhov ntsia USB

Bluetooth