Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Cov Cuab Yeej: Cov Hardware
Kev ua ntiag tug thiab kev xyaum siv kev ua hauj lwm ntawm kev sib tham pom ntsej muag

Thaum koj nias rau qhov chaw txuas (link) mus koom rau kev sib tham, koj lub screen yuav muaj kev ua hauj lwm ntau yam sib txawv.

Kev paub tias cov kev ua hauj lwm no sib txawv li cas yog qhov tseem ceeb los mus tiv thaiv koj li kev ua ntiag tug thiab lwm tus neeg hauv koj tsev neeg li kev ua ntiag tug.

Nrhiav kom pom thiab xyaum qhib/tua lub pob tso video (qhib pom ntsej muag). Tej zaum koj yuav xav tua koj li video (qhib pom ntsej muag) tej plwb pliag thaum lub sij hawm xav tau kev ua ntiag tug, xws li yog thaum koj xav hloov khaub ncaws rau koj tus me nyuam.

Nrhiav kom pom thiab xyaum qhib/tua lub suab nrov nyob rau ntawm lub pob “tua kom txhob hnov suab”Tej zaum koj yuav xav tua kom txhob hnov koj lub suab (tua lub suab) tej plwb pliag thaum lub sij hawm sib tham, piv txwv li tej zaum koj yuav xav nrog lwm tus neeg hauv koj tsev neeg sib tham ua ntiag tug.

Nrhiav kom pom thiab xyaum kev pub saib koj lub screen. Qee qhov kev sib tham pom ntsej muag tso cai rau koj pub lwm tus mus cov ntaub ntawv nyob hauv koj lub khoos phis tawm tau (uas yog hu ua “screen sharing (kev pub saib lub screen)”), yog tias koj nias lub pob screen sharing (kev pub saib lub screen), ces tus kws kho mob yuav tuaj yeem pom yam uas muaj nyob rau ntawm koj lub khoos phis tawm lub screen. Yog tias koj yuav pub saib koj lub screen, ces nco ntsoov tua cov ntaub ntawv ntiag tug uas koj tsis xav pub lwm tus pom, xws li koj li email.

Nrhiav kom pom thiab xyaum tawm hauv kev hu xov tooj/kev sib tham. Nrhiav kom pom qhov chaw uas koj yuav nias los mus tua qhov kev sib tham pom ntsej muag los sis tawm mus. Qhov no txhais tau hais tias koj thiab tus kws kho mob yuav tsis tau sib txuas lus mus ntxiv lawm thiab lawv yuav tsis tuaj yeem pom los sis hnov koj hais lus thiab koj yuav tsis tuaj yeem pom los sis hnov lawv hais lus lawm. Qhov no tseem ceeb heev vim tias yog koj tsis tawm ntawm qhov kev sib tham mus thiab tsuas yog cia li muab koj lub khoos phis tawm kaw los sis nias rau lwm qhov chaw lawm xwb, ces yuav muaj feem xyuas uas koj tseem nyob rau hauv kev sib tham pom ntsej muag thiab tus kws kho mob tseem yuav tuaj yeem pom thiab hnov koj hais lus.

Muaj txoj hauv kev los qhia kom paub tias koj tseem tab tom nyob hauv kev sib tham. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav qhia kom lwm tus neeg hauv koj lub tsev paub txog thaum koj tab tom nyob hauv kev sib tham thiab tab tom sib txuas lus nrog tus kws kho mob txhawm rau los mus tiv thaiv lawv li kev ua ntiag tug. Qee tsev neeg yuav dai daim ib daim paib los sis sau ntawv ceeb toom hais tias “tab tom nyob rau hauv kev sib tham” los sis koj yuav tuaj yeem siv kev piav tes piav taw nrog lwm tus neeg hauv koj lub tsev kom lawv paub tias lawv yuav hais dab tsi los sis seb puas yuav hnov los sis pom nyob rau hauv lub koob yees duab.