Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Cov Cuab Yeej: Cov Hardware
Cov lus qhia rau kev tso cov cuab yeej thev naus laus zis rau hauv koj lub tsev (ntu 2)

  • Thaum koj xaiv tau qhov chaw hauv koj lub tsev uas koj xav kom yuav siv los mus sib tham hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) lawm, ces muab lub koob yees duab los sis lub cuab yeej tso rau qhov chaw uas yuav ntsia pom zoo tshaj/pom ntau tshaj plaws (xws li tso rau ntawm lub txee rau ntawv, kom lub koob tig tsom rov hauv thiab yees pom kev sib cuag ntawm koj thiab koj tus me nyuam kom ntau tshaj plaws.
  • Tuaj yeem siv tsis ib tug ceg txheem lub koob uas nqi pheej-pheej yig los mus tuav lub koob yees duab kom muab nws txawb tau yooj yim.
  • Tuaj yeem muab lub xov tooj tablet los sis Smartphone teeb rau ntawm tus ceg txawb xov tooj tablet los sis Smartphone uas pheej-pheej yig.
  • Xyuas kom ntseeg tau tias lub koob yees duab pom koj thiab koj tus me nyuam ob leeg tib si.
  • Xyuas kom ntseeg tau hais tias koj tus me nyuam muaj chaw txav mus txav los hauv chav tsev ntawv.
  • Nws yuav yog ib qho tuaj yeem pab tau uas yuav npaj kom muaj tej khoom nyob ze, xws li cov khoom ua si los sis khoom noj txom ncauj. Koj tus kws kho mob yuav qhia koj txog cov npe khoom siv uas koj yuav tau npaj rau koj txoj kev sib tham.