Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Cov Cuab Yeej: Cov Hardware
Cov lus qhia rau kev tso cov cuab yeej thev naus laus zis rau hauv koj lub tsev (ntu 1)

 • Xaiv chav tsev thiab thaj chaw uas koj yuav los mus koom nrog kev sib tham hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj).
 • Tshuaj xyuas thaj chaw ntawd kom ntseeg tau tias nws muaj kev nyab xeeb rau kev sib tham.
  • Tshuaj xyuas thiab ua zoo saib kho kom muaj kev nyab xeeb xws li:
   • Koj puas nyob ze rau tus ntaiv?
   • Koj puas nyob ze rau lub qhov rooj sab nrauv?
   • Puas muaj tej khoom puas (piv txwv li, daim iav tsom tawg) uas koj tus me nyuam yuav ncav cuag?
   • Puas muaj cov rooj tog loj los sis hnyav los sis cov khoom uas txawb tsis khov thiab yuav tuaj yeem poob los rau koj tus me nyuam?
   • Koj puas nyob ze qhov cub los sis lwm qhov chaw kub uas yuav tuaj yeem ua rau koj tus me nyuam kub hnyiab taus yog tias mus kov?
   • Koj puas nyob ze cov chaw ntsia hluav taws xob los sis cov xov hluav taws xob uas tsis muaj plhaub qhwv?
   • Puas yog koj nyob ze tej ces kaum uas ntse-ntse los sis tawv-tawv los sis cov rooj tog uas koj tus me nyuam yuav tuaj yeem los mus tsoo kom raug mob?
   • Tej zaum kuj tseem muaj lwm yam kev ua tib zoo saib txog kev nyab xeeb uas yuav cuam tshuam rau koj tus me nyuam thiab koj tsev neeg thiab, cov no tsuas yog kev piv txwv me ntsis xwb.