Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Cov Cuab Yeej: Cov Hardware
Lwm yam cuab yeej

Nyob rau ntawm seb koj tus me nyuam yuav ua hauj lwm txog dab tsi, tej zaum koj tus kws kho mob yuav qhia kom npaj lwm yam cuab yeej los mus pab qhov kev sib tham.