Bilaabida qadka caafimaadka ee loogu tallogalay waxqabad hore: Barashada dulmarka mudhalada

Meesha lagu hagaajiyo

Tixgeli meesha gurigaaga aad rabtid in bixiyahaaga kula shaqeeyo canugaaga. Tani waxay u dhowdahay aaga meesha canugaaga uu ka heli karo boombalooyinka iyo sheeyada kale ee isticmaalo inta lagu jiro kulankooda waxqabadka.

Waxay noqon kartaa aagag badan. Tusaale ahaan, haddii canugaaga ka shaqeynayo xirfadaha inta lagu jiro waqtiga cuntada, waxaad yeelan kartaa hal hagaajin oo miiska jikada iyo hagaajinta labaad ee qolka noolaanshaha oo xirfadaha kale.

Dhoor waxyaabo oo laga fakarayo booska hagaajinta:

  1. Miyay jiraa qol canugaaga ugu dhaqaaqo agagaarka,
  2. Miyaad u dhowdahay qaar ka mid ah boombalooyinka iyo alaabaha la isticmaalayo inta lagu jiro waxqabadka (sida jooga qaanadaha caaga ah, safka iska faalooyinka, biinka keydka),
  3. Miyuu canugaaga jacelyahay inuu ku socdo qol ku qol, haddii sidaas ay tahay, tixgeli diyaarinta hagaajinta si markaas ay si joogta ah ugu niyad jabiyo inuu qolka ka ordo,
  4. Marwalba xasuuso inaad dib u fiirisid aaga oo tixgelinada badqabka ah.