Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Yuav sib tham nyob rau qhov twg

Xav seb koj xav kom tus kws kho mob ua hauj lwm nrog koj tus me nyuam nyob rau qhov twg hauv koj lub tsev. Qhov no mas yuav tsum yog thaj chaw uas koj tus me nyuam yuaj yeem mus muab tau nws cov khoom ua si thiab lwm yam khoom los siv thaum lub sij hawm sib tham txog kev cuam tshuam pab.

Nws yuav muaj ntau thaj chaw. Piv txwv li, yog tias koj tus me nyuam xav ua hauj lwm txog cov qauv tes thaum sij hawm noj mov, ces koj tuaj yeem teeb ib qho rau ntawm lub rooj ua noj thiab teeb lub thib ob rau hauv chav nyob rau lwm yam qauv tes.

Ob peb yam uas yuav tau xav txog rau kev teeb qhov chaw:

  1. Puas muaj chaw seem rau koj tus me nyuam txav mus los,
  2. Koj puas nyob ze rau qee cov khoom ua si thiab cov khoom uas yuav siv thaum muab kev cuam tshuam pab (xws li ib lub tub rau khoom yas, ib lub txee rau ntawv, ib lub thoob khib nyiab),
  3. Koj tus me nyuam puas nyiam khiav ib chav mus rau ib chav, yog tias nyiam, ces yuav tau teeb kom txhua cov chav no kom thiaj tsis tau khiav mus khiav los ntawm cov chav no tuab-tuab,
  4. Nco ntsoov rov tshuaj xyuas thaj chaw dua ib zaug kom muaj kev nyab xeeb.