Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Ua Kev Sib Tham Free Play (Kev Ua Si Ywj Siab)

Father and child playing with musical instruments.

Thaum lub sij hawm free play (kev ua si ywj siab):

  • Cia tus me nyuam nws ua nws cia koj tus me nyuam ua si los sis kov tej khoom ub khoom no raws li nws nyiam (tab sis, yuav tsum saib kom muaj kev nyab xeeb),
  • Tsis txhob yuam tsis txhob yuam kom koj tus me nyuam ua los sis hais qee yam nyob rau hauv lub sij hawm luv-luv no,
  • Npaj kom txhij nyob kom ze koj tus me nyuam thiab npaj kom txhij los mus pab nws, xws li kev muab lus pom txog lawv qhov kev ua si (xws li “saib mas zoo li koj muaj kev lom zem nrog cov tsheb ko heev yom”) los sis qhuas los sis siv lwm txoj hauv kev sib cuag uas yuav ua rau koj tus me nyuam muaj kev zoo siab.

Nrog koj zoo siab, koj tau npaj txhij los mus rau qhov kev sib tham free play (kev ua si ywj siab) lawm. Koj tuaj yeem muab daim ntawv txheeb xyuas no khaws cia kom ze-ze koj tau.