Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Npaj rau Free Play (Kev Ua Si Ywj Siab)

Yam koj tus me nyuam nyiam yog dab tsi?

Xav txog qee cov piv txwv hauv qab no:

 • Cov khoom ua si
 • Cov games
 • Cov cuab yeej electronic
 • Khoom noj/khoom haus
 • Ua si nrog cov neeg hauv tsev neeg
 • Cov suab nrov, cov ntxhiab tsw, tej duab

Tam sim no ces siv cov piv txwv uas koj xav tawm los thiab muab tso raws qib uas txim li koj tus me nyuam yuav nyiam tej yam no. Yog tias koj tsis paub tseeb, koj tuaj yeem sim qhov no los ntawm kev muab ob yam los rau koj tus me nyuam xaiv thiab saib seb nws yuav xaiv yam twg.

Nov yog ib qho piv txwv:

 1. Yam nyiam tshaj plaws:Txiv hmab txiv ntoo noj txom ncauj
 2. Yam nyiam thib ob:Nkaum rau ntawm lub rooj zaum nrog niam txiv
 3. Yam nyiam thib peb:Car ramp (cov ciav khiav tsheb ua si)
 4. Yam nyiam thib plaub:Pop up truck book (phau ntawv nthuav ua si)
 5. Yam nyiam thib tsib:Saib cov yeeb yaj kiab online thaum khiav mus khiav los

Npaj cov khoom 4-5 yam uas koj tus me nyuam nyiam tshaj plaws kom txhij rau koj tus me nyuam qhov kev sib tham free play (kev ua si ywj siab).

Thaum lub sij hawm free play (ua si ywj siab) nws yog ib qho tseem ceeb uas koj yuav tau cia koj tus me nyuam ua si nrog cov khoom ua si los sis cov qav num ub no raws li qhov lawv nyiam. Piv txwv li, nrog lub tsheb ua si, yog tias koj tus me nyuam nyiam tig lub log tsheb, thaum lub sij hawm sib tham free play (kev ua si ywj siab) ces tsis txhob yuam kom lawv tsav lub tsheb nqis raws txoj kev.

Koj tus me nyuam qhov kev nyiam yuav muaj kev hloov pauv mus raws txhua hnub thiab lub sij hawm hauv ib hnub, yog li qhov no yog yam uas koj yuav muaj peev xwm ua nyob rau hauv tus cwj pwm ntawm kev rov ua dua ua ntej los sis thaum pib kev sib tham cuam tshuam pab rau koj tus me nyuam.