Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Free play ‘kev ua si ywj siab’ yog dab tsi

Father and child playing with blocks.

Free play “kev ua si ywj siab” yog kev teeb lub sij hawm rau koj thiab koj tus me nyuam (thiab koj tus kws kho mob virtual) uas cia koj tus me nyuam tuaj yeem nkag mus muab tau yam uas nws nyiam thiab peb yeej tsis xav kom koj tus me nyuam yuav tau ua ib yam dab tsi.

Mus saib qhov yeeb yaj kiab luv-luv no uas yuav los mus qhia txog Free play (kev ua si Ywj Siab).

Daim yeeb yaj kiab luv-luv xwb, qhov kev sib tham txog qhov free play (kev ua si ywj siab) no tag nrho yuav tau siv sij hawm ntev li 5 feeb.

Tus me nyuam tuaj yeem nkag tau mus rau cov khoom ua si thiab cov tablet games (cov kev ua si hauv lub tablet) uas lawv nyiam.

Niam thiab txiv tuaj yeem los nrog tus me nyuam nyob tau, tab sis yuav tsum tsis txwv tus me nyuam los ntawm cov khoom (uas yog txhais tau tias niam thiab txiv yuav tsum tsis txhob tshem cov khoom ua si tawm, tsis txhob los mus nres cov Ipad game (cov kev ua si hauv lub Ipad), thiab tsis txhob qhia tias tus me nyuam yuav tsum tau qhia tawm).

Txawm hais tias niam thiab txiv yuav tuaj yeem los mus nrog lawv tus me nyuam tham tau los xij, tab sis lawv yuav tsum tsis txhob qhia kom lawv tus me nyuam ua ub ua no.