Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Tshuaj xyuas kev nyab xeeb hauv thaj chaw teeb kev sib tham hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj)

Vim yog tsis muaj tus kws kho mob tuaj nyob kiag rau hauv koj lub tsev thaum lub sij hawm sib tham, yog li nws yog qhov tseem ceeb heev uas yuav tau los mus tshuaj xyuas thaj chaw uas yuav muaj kev sib tham hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) kom muaj kev nyab xeeb.

Txhawm rau ua qhov no, tshuaj xyuas thaj chaw seb puas muaj txhua yam kev tiv thaiv me nyuam li ib txwm, muaj kev nyab xeeb.

Dua li ntawd lawm, kuj tseem yuav tau tshuaj xyuas thaj chaw seb puas muaj tej yam khoom uas ntxim li yeej yuav tsis cuam tshuam txog kev nyab xeeb, tab sis tej zaum yuav nyob rau lub sij hawm sib tham cuam tshuam pab.

Koj tus kws kho mob yuav nrog koj ua hauj lwm txog qhov no, tab sis ntawm no yog qee nqe lus nug uas yuav los mus pib rau koj:

Puas muaj cov khoom uas yuav tawg taus los sis hnyav nyob ze uas tuaj yeem muab rub vau thaum lub sij hawm sib tham?

Koj pas teeb qhov kev sib tham nyob ze ntawm tus ntaiv?

Puas muaj qhov rooj qhib uas koj tus me nyuam yuav tuaj yeem khiav tawm thiab yuav tuaj yeem tawm hauv tsev mus yam tsis muaj neeg saib xyuas?

Puas muaj hluav taws xob (piv txwv li, cov qhov ntsia hluav taws xob) los sis cov khoom kub nyob ze (xws li, lub lauj kaub ci nqaij, qhov cub, thiab lwm yam)?

Puas muaj cov khoom ntse hau nyob ze?

Puas muaj cov khoom hnyav los sis cov rooj tog uas tsis khov (xws li, lo tsis ruaj rau phab ntsa) uas yuav tuaj yeem poob los raug koj tus me nyuam?

Tej zaum kuj yuav muaj lwm yam kev xav txog kev nyab xeeb ntxiv rau cov no thiab.