Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Thaum twg thiaj yuav tau ua Free Play (Kev Ua Si Ywj Siab) thaum lub sij hawm tab tom cuam tshuam pab?

Thaum twg los yeej puav leej yog lub sij hawm zoo los mus ua si nrog koj tus me nyuam.

Ntxiv rau kev uas si lom zem thawm hnub lawm, koj tus kws kho mob yuav kom koj los mus koom nrog free play (kev ua si ywj siab) thaum koj tus me nyuam qhov kev sib tham thawj ob peb zaug uas yuav siv lub sij hawm feem ntau rau free play (kev ua si ywj siab). Qhov no yuav pab ua kom koj tus me nyuam swm nrog cov kev sib tham cuam tshuam pab. Nws kuj tseem yuav muab sij hawm rau tus kws kho mob los mus paub thiab kawm paub txog kev ua si thiab kev coj ntawm tus me nyuam thiab.

Tab txawm hais tias nyob rau yav tom qab ntawm koj tus me nyuam qhov kev sib tham thawj zaug lawm los xij, kev ua free play (kev ua si ywj siab) thaum pib thiab xaus kev sib tham telehealth (kev kho mob los hauv kev hu xov tooj) yuav pab kom ntseeg tau tias koj tus me nyuam muaj kev lom zem. 

Peb xav kom koj tus me nyuam muaj kev lom zem thaum lub sij hawm tab tom kawm!