Bilaabida qadka caafimaadka ee loogu tallogalay waxqabad hore: Barashada dulmarka mudhalada

Waxqabadka dabeecada faragelinta

Carruur badan ayaa ka qeybgaloqaababka qaar ee dabeecada faragelinta.

Markii aan ka hadalno qiimeynta dabeecada faragelinta inta lagu jiro Mudhulka 3: Qiimeynta, aan ka hadlnay sida bixiyahaaga u fiirinayo waaladiinta ku jiro macnaha guud, horay u jiray, iyo cawaaqiibaha ee jawiga markii dabeecada faragelinta dhacdo.

Bixiyahaaga ayaa ku la shaqeynayo si u sameeyo qorshaha waxqabadka la gaareeyay ee waxa la sameeyo si looga hortago oo loo hormariyo dabeecadaha faragelinta ee laga yaabo inay ku dhacdo canugaaga.

Mudhulka 3, waxaan tusiinay waxa tusaalooyinka jadwalka C-ABC ay noqon karto. Halkaan hoos, waxaan hadeer ku tusiinay waxa tallaabooyinka waxqabadka loo adeegsan karo si loo taageero dhammaan xaaladahaan kala duwan.

Qorshahaan ayaa u badanayo inay ku jirto xeeladaha aagaga la qeexay, sida xigto:

  1. Context
  2. Antecedent
  3. Alternative behavior
  4. Consequence

Xeeladaha lagu yareynayo saameynta nuxurka dabeecada faragelinta, sida ku bilaabida kulanka shaqooyinka sahlan ama waqtiyada ciyaarta xorta ee dheer ee subaxyada waalidka soo sheegaan in canuga uusan si fiican u seexan, ama qaadashada nasiinyooyinka joogtada ah ee cuntada fudud haddii canuga u muuqdo inuu baahdo galabkii.

Xeeladaha firfircoon ee lagu dhiironayo canuga si u adeegsado dabeecad kale (lagu qeexay mida xigto) iyo ka caawiyo iyaga inay aad ugu guuleystaan. Xeeladaha ayaa ku jiri karo jadwalka muuqaalka ee tilmaamayo markii ay jirayaan isbadel aan la filaneynin ee jadwalka, ama waqti xisaabiyaha tusayo canuga inta ay u baahanyihiin inay sugaan bandhigooda ay jecelyihiin ee soo baxayo, ama lahaanshaha howl kale ee jirta oo ku meelgaarka adag (sida waalidka wato boorsada dhaxda iyo howlo kaloo jecelyihiin, sida boombalaha ama usha madadaalada, si ay ugu isticmaalaan iyaga oo ku meelgaarayo ku laabashada guriga ee ka imaanshaha darjiinka).

Sheyga ugu muhiimsan waa mida bixiyaha kula shaqeynayo si aad u go'aansatid dabeecad kale ee in canugaaga isticmaali karo si ay u helaan in baahiyadooda la buuxiyo, badelkii dabeecada faragelinta. Dabeecadaan kale ayaa laga yaabaa in canugaaga weydiinayo “nasiinyo qaadashada” ama inuu “dhammaan dhameeyo” iyo howsha aysan jecleen, ama tilmaamida jireed ee lagu tilmaamayo inay jeclaan lahaayeen tookada wadato boombalaha ay jecelyihiin ee walaalkooda haysto. Adiga iyo bixiyahaaga ayaa la shaqeynayaa canugaaga si aad u baratid dabeecadooda kale oo waxaad hubineysaa in canugaaga helo waxa ay weydiinayaan oo markii ay isticmaalaan dabeecada kale.

Sida kor lagu tilmaamay, markii canugaaga isticmaalo dabeecada kale, waxaad hubineysaa inay heli karaan waxa ay weydiinayaan. Iyaga oo baranayo dabeecada kale, waxaad ku caawineysaa ku dhiirogelinta inay isticmaalaan dabeecada kale, iyo kadib waxaad siineysaa waxa ay weydiinayaan. Tusaale ahaan, haddii ay jiraan bandhig imaado in canugaaga uusan jecleen ooo caadi ahaan ay bilaabaan inay qeyliyaan oo haraantiyaan darbiga. Waxaad ku caawineysaa inay ku tababartaan inay ku siiyaan rimuutka ama kaarka dhahayo “bandhig ka duwan,” iyo markii ay kula sameeyaan dabeecadaan kale, waxaad u dhiibeysaa bandhig ka duwan iyaga.