Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev cuam tshuam pab rau tus cwj pwm cuam tshuam

Muaj ntau tus me nyuam yuav siv qee yam ntawm tus cwj pwm cuam tshuam.

Thaum peb hais txog kev ntsuam xyuas tus cwj pwm cuam tshuam thaum nyob rau Qhov Ntawv Qhia 3: Nyob rau hauv kev ntsuam xyuas, peb tau hais txog txoj hauv kev uas koj tus kws kho mob yuav los mus nrhiav txoj hauv kev los hauv cov xwm txheej, yam tshwm sim ua ntej, thiab yam tshwm sim tom qab nyob hauv cheeb tsam ib puag ncig thaum tus cwj pwm cuam tshuam tshwm sim.

Koj tus kws kho mob yuav ua hauj lwm nrog koj txhawm rau los mus tsim ib txoj phiaj xwm cuam tshuam pab uas haum rau koj tus me nyuam seb yuav ua li cas txhawm rau los mus tiv thaiv thiab txhim kho tus cwj pwm cuam tshuam uas yuav tshwm sim rau koj tus me nyuam.

Hauv Qhov Ntawv Qhiaa 3, peb tau qhia rau koj pom lawm tias cov piv txwv ntawm daim duab C-ABC yog zoo li cas lawm. Hauv qab no, peb yuav qhia rau koj tias seb yuav siv cov kauj ruam cuam tshuam pab twg los mus txhawb pab rau tag nrho cov xwm txheej uas sib txawv no.

Txoj phiaj xwm no yuav muaj cov tswv yim txog rau ntau suam uas tau piav qhia, xws li hauv qab no:

  1. Context
  2. Antecedent
  3. Alternative behavior
  4. Consequence

Cov tswv yim los mus pab txo qis kev kub ntxhov los ntawm cov xwm txheej uas ua rau muaj tus cwj pwm cuam tshuam, xws li kev pib qhov kev sib tham nrog cov hauj lwm uas yooj-yooj yim los sis muab lub sij hawm free play (kev ua si ywj siab) kom ntev dua nyob rau txhua tag kis sawv ntxov uas niam txiv qhia tias tus me nyuam pw tsaug zog tsis tshua zoo, los sis so tuab ntws los mus noj khoom txom ncauj yog saib zoo li tus me nyuam tshaib plab lawm thaum yav tav su.

Cov tswv yim tiv thaiv ua ntej txhawm rau los mus txhawb kom tus me nyuam siv tus cwj pwm hloov pauv (yuav piav qhia nyob rau tom ntej) thiab pab lawv kom ua tau tiav zoo tshaj plaws. Cov tswv yim no kuj yuav tuaj yeem suav nrog kev siv daim phiaj teev lub sij hawm ua daim duab los mus qhia txog lub sij hawm yuav muaj kev hloov pauv rau cov qav num hauv niaj hnub yam xav tsis txog, los sis siv lub moo caws dhia thaub qab los mus qhia rau tus me nyuam tias nws yuav tau tos ntev npaum li cas thiaj li yuav txog lub sij hawm tso qhov kev ua yeeb yam uas nws nyiam tuaj, los sis muaj lwm txoj qav num los mus ua rau thaum muaj kev nyuaj txog kev hloov pauv (xws li niam txiv muaj lub hnab sia ntawm duav uas muaj qee yam qav num uas nws nyiam, xws li tus me nyuam roj hmab los sis tus pas rhais plaub hau, los mus siv thaum tig ntawm lub vaj ua si rov los mus tsev).

Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov hais tias tus kws kho mob yuav ua hauj lwm nrog koj txhawm rau los mus teev tus cwj pwm hloov pauv uas koj tus me nyuam tuaj yeem siv los mus ua kom tau li yam uas nws xav tau, los mus hloov tus cwj pwm cuam tshuam. Tus cwj pwm hloov pauv no kuj yuav tuaj yeem yog koj tus me nyuam thov “so” los sis “ua kom tiav” cov qav num uas lawv tsis nyiam, los sis piav tes piav taw qhia tias nws xav ua si ib thib nrog cov khoom ua si uas nws nyiam uas nws cov nus muag muaj. Koj thiab koj tus kws kho mob yuav ua hauj lwm nrog koj tus me nyuam txhawm rau los mus kawm paub tus cwj pwm hloov pauv no thiab koj yuav xyuas kom ntseeg tau tias koj tus me nyuam tau txais yam nws thov nyob rau thaum nws coj tus cwj pwm hloov pauv no.

Xws li tau hais los sauv lawm tias, thaum koj tus me nyuam siv tus cwj pwm hloov pauv, koj yuav tsum xyuas kom ntseeg tau tias nws tuaj yeem tau txais yam uas nws thov. Thaum uas nws tab tom kawm paub txog tus cwj pwm hloov pauv, koj yuav tsum pab nws los ntawm kev hais qhia kom nws siv tus cwj pwm hloov pauv, ces koj yuav muab yam uas nws xav tau rau nws. Piv txwv li, yog tias muaj ib qho kev ua yeeb yam uas yog tso thaum twg ces koj tus me nyuam tsis nyiam thiab feem ntau nws yuav pib qw thiab ncaws phab ntsa. Ces koj yuav pab kom nws xyaum muab lub remote los sis muab daim npav uas sau hais tias “qhov kev ua yeeb yam uas txawv qhov no” cev rau koj, thiab thaum nws coj tus cwj pwm hloov pauv no rau koj lawm, koj yuav tso lwm qhov kev ua yeeb yam rau nws saib.