Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Hais me ntsis txog kev cuam tshuam pab

Kev cuam tshuam pab yog yuav tsim kom haum nkaus rau koj tus me nyuam.

Nyob rau hauv qhov ntawv qhia no, peb yuav tham txog cov tswv yim thiab cov ntsiab lus uas yuav siv rau thaum lub sij hawm cuam tshuam pab koj tus me nyuam txhawm rau los mus pab kom lawv ua tau tiav.

Koj tus kws kho mob yuav tsim ib txoj phiaj xwm cuam tshuam pab rau koj. Hauv txoj phiaj xwm no, koj tus kws kho mob yuav muab cov lus qhia paub tshwj xeeb txog cov qauv tes uas lawv xav koj tus me nyuam ua kom tau thiab cov hom phiaj tshwj xeeb rau koj tus me nyuam nyob rau hauv cov qauv tes tshwj xeeb no.

Yam uas koj xav tias tseem ceeb! Koj tus kws kho mob xav tau koj cov lus qhia rau koj tus me nyuam txoj phiaj xwm, yog tias koj muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb txog koj tus me nyuam txoj phiaj xwm; koj tus kws kho mob xav kom koj qhia kiag tawm los.

Feem ntau cov qauv tes yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws, txhais tau tias koj tus me nyuam yuav pib kawm cov qauv tes uas yuav tuaj yeem los mus pab lawv kawm lwm yam qauv tes tom qab.

Yuav muaj kev teeb ib co hom phiaj los mus pab ua koj tus me nyuam ua tau tiav, txhais tau tias yuav muab cov hom ohiaj no faib ua tej qho me-me thiab maj mam ua kom tiav ib kauj ruam zuj zus tuaj mus rau lub hom phiaj tag nrho.

Thaum lub sij hawm ua kev cuam tshuam pab, koj tus kws kho mob thiab koj yuav tuaj yeem siv yam uas koj tus me nyuam ua tau zoo los mus pab rau yam uas nws tab tom kawm tshiab.

An example of breaking down goals into smaller and more achievable steps to keep your child successful.

Requesting

  1. Requesting using a gesture
  2. Requesting using a gesture + verbal or AAC

Imitating Play

  1. Following 1-step imitation during play
  2. Following 2-step imitation during play

Waiting

  1. Tolerating waiting for 30 seconds when provided with an alternative activity
  2. Tolerating waiting for 2 minutes when provided with an alternative activity

Ib qho piv txwv txog kev muab cov hom phiaj faib mus ua tej qho me-me thiab ua ntau kauj ruam kom ua tiav tau txhawm rau los mus pab kom koj tus me nyuam ua tau tiav.