Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev txhawb nqa kev sib txuas lus

Nws muaj caij nyoog ntau heev uas yuav los mus sib txuas lus hauv ib hnub. Koj tus kws kho mob yuav ua hauj lwm nrog koj txhawm rau muab qhov kev sib txuas lus tso mus rau cov qav num uas ib txwm ua rau koj tus me nyuam thiab koj tsev neeg.

Qhov no tej zaum kuj yuav yog kev sib txuas lus los ntawm kev hais lus, xws li kev hais ib lo lus los sis kev khwv yees ib lo lus. Los sis tej zaum kuj yuav yog kev piav tes piav taw (xws li kev ncav mus muab los sis kev taw tes rau ib qho khoom). Los sis tej zaum kuj yuav yog daim ntawv ntawm , xws li kev taw tes rau los sis muab ib daim duab rau koj los sis siv lub cuab yeej hais lus rau koj, xws li lub Ipad los sis lub tablet. Los sis tej zaum kuj yuav yog kev siv txhua hom kev sib txuas lus no sib xyaws.

Piv txwv txog kev thov: Koj tuaj yeem ua hauj lwm txog koj tus me nyuam txoj kev kawm txog kev thov khoom thaum lub sij hawm noj khoom noj txom ncauj los sis sij hawm ua si. Ua ke no, koj thiab koj tus kws kho mob yuav teev ib daim foos kev sib txuas lus rau koj tus me nyuam los mus sib txuas lus txog yam uas lawv xav ntshaw thiab xav tau.

Piv txwv txog kev muab lus taw qhia: Koj tuaj yeem ua hauj lwm txog koj tus me nyuam txoj kev kawm txog kev muab lus taw qhia thaum lub sij hawm ua qav num, xws li kev muab lus tawm qhia rau yam uas lawv pom thaum mus ua si nraum qab tsib taug. Koj tuaj yeem lo ntawv rau ntau yam khoom ntxim nyiam uas koj pom muaj ntam qab tsib taug, thiab tom qab ntawd nres thiab taw tes rau qee yam uas koj tus me nyuam neb ob leeg pom txhawm rau txhawb kom lawv muab lus taw qhia txog cov khoom ntxim nyiam no.

Piv txwv txog kev sib koom nyiam: Koj tuaj yeem ua hauj lwm txog kev sib koom nyiam nrog koj tus me nyuam thaum lub sij hawm tab tom ua si raws li niaj hnub ua los ntawm kev qhia dab neeg los sis cov khoom ua si los sis ib yam khoom uas xav tsis txog (xws li muan lub kaus mom rau cov tsiaj ua si ntoo los sis muab qhov khoom ua si tso mus kev saum lub rooj tam siv) ces qhia kom koj tus me nyuam ntsia qhov khoom ua si los sis qhov koj ua ntawd. Koj kuj tseem yuav tuaj yeem txhawb koj tus me nyuam kom ua tib zoo ntsia rau cov dab neeg los sis cov khoom ua si los sis yam koj ua uas xav tsis txog ntawd los ntawm kev npaj ib yam ntawm cov xwm txheej no thiab muab nres cia txhawm rau los mus saib seb koj tus me nyuam puas ua xav ua kom koj nrog nws ntsia txhawm rau yuav qhia qhov khoom ua si no rau koj.