Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Ua kev zoo siab rau koj tus me nyuam!

Koj tus me nyuam ua tau zoo heev. Koj yog tus neeg uas paub txog koj tus me nyuam zoo tshaj plaws thiab koj cov kws kho mob xav kom koj muab tham tag nrho qhia rau lawv paub!

Thaum koj tus me nyuam pib ua qhov kev cuam tshuam pab thaum ntxov lawm, koj tus kws kho mob xav ua kev zoo siab rau koj tus me nyuam txoj kev ua tiav nrog koj tus me nyuam thiab koj tsev neeg. Lub hom phiaj ntawm kev cuam tshuam pab tsis yog yuav muab koj tus me nyuam hloov pauv, tab sis mas yog txhawm rau los mus pab txhawb nws txoj kev loj hlob nyob rau hauv ntau suam kev txhim kho txhawm rau txhim kho lawv lub neej kom zoo.

Qee tsev neeg yuav xav kom muab lawv tus me nyuam daim duab sau ib qho lus qhia luv-luv txog yam nws nyiam thiab yam nws tsis nyiam, lawv tus kheej txoj kev coj, thiab txhawm rau faib qhia kev lom zem thiab yam tshwj xeeb txog nws. Koj tuaj yeem ua li no los mus ua li txoj hauv kev los qhia txog koj tus me nyuam rau cov kws kho mob tshiab los sis kom muaj nyob rau hauv keeb kwm.

Nws yog ib qho muaj txiaj ntsig rau kev los mus check in (tso npe nkag) thaum pib qhov kev sib tham cuam tshuam pab kom pom tias seb koj tus me nyuam nyob li cas, thiab qhov no tuaj yeem suav nrog tej yam uas mus tau zoo, xws li tej yam tshiab uas lawv nyuam qhuav ua tiav los sis muaj kev lom zem.

Nws kuj tseem yuav yog ib qho zoo uas yuav tau nco ntsoov tias koj tus me nyuam kuj los nrog mloog thiab thaum koj nrog nws cov kws kho mob tham, yog li yuav tau txhawb kom koj tsev neeg thiab koj tus kws kho mob los mus tham kiag rau koj tus me nyuam ua “thawj tus neeg” es tsis yog tsuas tham txog nws xwb tab sis nws ho tsis hnov koj tham thaum nyob rau hauv tib chav.

Ua kev zoo siab rau koj tus me nyuam thaum qhov kev cuam tshuam pab thaum ntxov tau pab txhim kho lawv txoj kev ntseeg siab thiab qhia kom pom txog koj tus me nyuam thiab koj tsev neeg txoj kev ua tiav.

Nrog koj zoo siab, koj tau kawm tiav Qhov Ntawv Qhia 4 lawm: Kev cuam tshuam pab koj tus me nyuam los hauv telehealth (kev kho mob los hauv kev hu xov tooj).