Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev hais qhia

Peb txhua tus siv kev hais qhia nyob rau hauv peb lub neej txhua hnub, tshwj xeeb tshaj mas yog thaum peb tab tom kawm cov qauv tes tshiab. Piv txwv li, peb nquag siv daim qhia teev hnub hli los sis daim ntawv teev txog yam uas yuav ua los mus teem sij hawm tawm txhua-txhua hnub. Nov yog cov piv txwv txog cov lkev hais qhia uas muaj hauv peb lub neej.

Kev hais qhia yog siv los mus qhia koj tus me nyuam kawm cov qauv tes tshiab.

Koj tus kws kho mob yuav qhia koj txog txoj hauv kev uas muaj qab muaj hau los mus siv kev hais qhia txhawm rau los mus pab koj tus me nyuam. Yog koj muaj lus nug los sis xav tau tswv yim dab tsi, koj tus kws kho mob yuav tuaj yeem pab koj nrhiav txoj hauv kev tshiab los mus qhia koj tus me nyuam.

Muab sij hawm rau koj tus me nyuam los mus pom zoo rau kev qhia los ntawm lub cev, hais tej yam xws li “kuv yuav pab koj khi koj nkawm khau” yuav pab koj tus me nyuam kom nkag siab tias lawv muaj kev ywj pheej ntawm lawv lub cev. Yog koj pom koj tus me nyuam tsis kam ua raws kev hais qhia (ces thim tawm ntawm koj qhov kev yuav ua tiag pab lawv los mus) nov yog lub sij hawm zoo los mus tso tseg thiab rov ntaus nqi xyuas txoj hauv kev yuav qhia cov qauv tes no nrog koj tus kws kho mob.

Hom kev hais qhia uas yuav siv tau muaj xws li:

Maj mam pab koj tus me nyuam ua ib yam qauv tes tshiab, xws li pab lawv tuav rab diav, tuas xaum xim los sis qhia lawv rau khau.

Maj mam los mus plhws qhia koj tus me nyuam thaum tab tom kawm ib yam qauv tes tshiab, xws li npuaj-npuaj lawv txhais taw qhia kom lawv rau khau los sis kov lawv txhais tes kom lawv tuav rab diav.

Taw tes rau ib yam dab tsi los mus pab koj tus me nyuam kawm paub ib qho qauv tes tshiab, xws li taw rau lawv sab khau kom lawv rau khau, los sis taw rau ib daim duab nyuj thaum hais lo lus tias “nyuj” txhawm rau qhia lawv tias daim duab ntawd yog yam uas lawv tab tom hais.

Hais qee yam los mus qhia los sis pab koj tus me nyuam kawm paub ib yam qauv tes tshiab, xws li hais tias “siv rab diav” los mus qhia kom lawv siv lawv rab diav thaum noj cov yogurt, los sis hais tias “nyuj nqov tias mov” tom qab nug koj tus me nyuam tias lub suab nyuj nqov zoo li cas.

Muab cov duab los sis lo lus los sis lwm yam kev siv qhov muag qhia los mus pab koj tus me nyuam kawm ib qho qauv tes tshiab, xws li lub moo suav thaub qab kom pom lub sij hawm dhau mus thaum koj tus me nyuam tab tom tos kom txog lub sij hawm pib ib yam qav num dab tsi los sis siv daim phiaj uas qhia cov kauj ruam kev ntxuav tes.

Tej zaum cov me nyuam kuj yuav muaj ntau yam uas lawv ua tau zoo, yog li thaum lawv kawm ib co qauv tes tshiab, kuj yuav tuaj yeem siv qhov no los ua cov qhia kev mus rau cov qauv tes uas lawv yuav kawm nyob rau yav tom ntej. Piv txwv li, yog tias koj tus me nyuam kawm tau kev qog qab ua 1 yam kev ua si lawm, qhov no yuav tuaj yeem dhau los ua yam qhia kom lawv kawm qog qab ua 2 yam kev ua si.