Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Lub hwv tsam los mus kawm

Kev muab lub hwv tsam kom ntau  yuav ua rau me nyuam tau xyaum ua ib co qauv tes tshiab. Qhov no kuj yuav tuaj yeem muab xav zoo tib yam nkaus li kev nqa qe hlau hnyav “mus-mus los‑los.” Yog tias yim nqa “mus-mus los-los” ntau npaum li cas, ces tus qauv tes no kuj yim yuav zoo npaum li ntawd tuaj xwb.

Kuj zoo tib yam nkaus li kev qhia cov qauv tes tshiab rau cov me nyuam thiab ntag. Txawm hais tias koj tus kws kho mob yuav hla qhov kev nqa cov qe hlau hnyav no mus lawm los xij thiab hloov los mus mob siab rau kev kom koj tus me nyuam los xyaum cov qauv tes tshiab uas lawv tab tom ua kom ntau zaus dua qub tuaj.

  1. Feem ntau yuav siv lub hwv tsam ntau dua rau cov qauv tes uas yog yam tshiab rau koj tus me nyuam (feem ntau hu ua cov qauv tes uas “xav kom tau los”).
  2. Hais txog rau cov qauv tes uas xav kom tau los, ces lub hwv tsam los mus kawm kuj yuav yog kev muab kawm kom tuab me ntsis kom cov me nyuam muaj lub siab xav kawm.
  3. Yuav siv lub hwv tsam tsawg dua los mus kawm cov qauv tes uas twb yeej txawj lawm (feem ntau hu ua cov qauv tes uas “xav txhim kho kom zoo”).
  4. Hais txog cov qauv tes uas xav txhim kho kom zoo, ces lub hwv tsam los mus kawm tuaj yeem kawm mus ib lub nyuag sij hawm los tau.
  5. Txhua lub hwv tsam los mus kawm yuav tsum muab ua ntau txoj hauv kev uas muaj kev lom zem thiab muaj kev sib koom. 

Yog tias tus me nyuam pib muaj qauv tes zoo rau ib suam qauv tes twg, ces feem ntau lawv yuav tuaj yeem kawm tau cov qauv tes tshiab hauv suam ntawd tau uas yog siv lub hwv tsam los mus kawm tsawg dua.

Cov chaw muab cov ntaub 

Johnston, S. S., Reichle, J., Feeley, K. M., & Jones, E. A. (2012).  AAC Strategies for Individuals with Moderate to Severe Disabilities. Brookes Publishing Company. PO Box 10624, Baltimore, MD 21285.