Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Ua Txhiaj Txhais Hais Qhia

Kuj yog ib qho uas tseem ceeb npaum nkaus li kev pab koj tus me nyuam kom ua cov qauv tes tshiab thiab, yog yam uas qhia kom paub tias seb thaum twg yuav pib txhawb lawv kom ua cov qauv tes los ntawm lawv tus kheej.

Kev ua txhiaj txhais hais qhia suav nrog cov tswv yim txhawm rau tshem tawm kev siv kev hais qhia kom txog thaum cov me nyuam ua tau cov qauv tes los ntawm nws tus kheej raws li tsim nyog.

Muaj qee lub sij hawm uas tsis tas yuav tau siv kev ua txhiaj txhais hais qhia. Rov tig mus xav txog peb qhov piv txwv txog daim ntawv teev sij hawm thiab daim qhia teev hnub hli, cov no yog cov kev hais qhia uas yog siv qhov muag uas peb txhua tus niaj hnub siv uas tsis tas yuav ua txhiaj txhais hais qhia.

Txawm li cas los xij, thaum qhia cov qauv tes tshiab, muaj qee lub sij hawm uas yuav tsum tau ua txhiaj txhais hais qhia txhawm rau los mus pab kom cov me nyuam kawm paub los mus ua cov qauv tes los ntawm nws tus kheej. Xws li koj tus me nyuam tab tom kawm siv diav daus mov rau nws tus kheej noj, los sis tab tom kawm hais qhia qee yam uas lawv pom nyob ze koj.

Koj tus kws kho mob tuaj yeem koom tes nrog koj los mus ua txhiaj txhais qhia nyob rau hauv tej qib me-me, txhawm rau los mus pab kom koj tus me nyuam ua tau tiav thiab tsis txhob poob siab.

Isaac tab tom rau nws txhais khau. Nov yog kev ua txhiaj txhais qhia los mus pab nws.

  1. Nws txiv pab Isaac uas yog siv lub cev qhia los ntawm kev muab nws txhais tes los mus ua ib kauj ruam zuj zus ntawm kev rau khau,
  2. Tom qab Isaac ua tiav Kauj Ruam 1 lawm, Nws txiv tsuas yog pib maj mam tib kov sab khau tag ces los tib kov Isaac lub luj taws txhawm rau qhia kom Isaac rub sab khau los looj nws lub luj taws.
  3. Tom qab Isaac ua tiav Kauj Ruam 2 lawm, Nws txiv tsuas yog taw tes rau sab khau xwb ces hais lus qhia kom Isaac rub sab khau nce los mus (los looj nws lub luj taws).
  4. Tom qab Isaac ua tiav Kauj Ruam 3 lawm, Nws txiv tos li 30 vib nas this txhawm rau los mus saib seb Isaac puas tuaj yeem ua cov kauj ruam no los ntawm nws tus kheej, yog tias Isaac pib xav tau kev pab; Ces nws txiv yuav los mus qhia rau ntawm Kauj Ruam 3 thiab.

Demetrius tab tom kawm kom nkag siab cov lus hais rau cov khoom noj uas yooj-yooj yim.

Nws niam pab Demetrius kawm paub los ntawm kev taw qhia ob peb daim duab ntawm cov zaub mov uas nws hais. Nov yog txoj hauv kev uas cov kev ua txhiaj txhais qhia no yuav los mus pab nws.  

  1. Nws niam hais lo lus tias “txiv apple” tag ces los mus kov daim duab uas muaj lub txiv apple los mus qhia tias Demetrius yuav tsum kov los sis xaiv daim duab ntawd.
  2. Tom qab Demetrius ua tau tiav Kauj Ruam 1 lawm, Nws niam hais lo lus tias “txiv apple” tag ces los mus taw tes rau daim duab uas muaj lub txiv apple los mus qhia tias Demetrius yuav tsum taw tes rau los sis xaiv daim duab ntawd.
  3. Tom qab Demetrius ua tau tiav Kauj Ruam 2 lawm, Nws niam hais lo lus tias “txiv apple” tag ces tos 30 vib nas this los mus saib seb Demetrius puas yuav txawj taw tes rau los sis xaiv daim duab uas muaj lub txiv apple.

Mia tab tom kawm sib txuas lus los mus lus thov rau cov khoom uas nws nyiam.

Nws pog pab Mia los mus thov kua txiv haus uas yog siv ib daim duab. Nov yog txoj hauv kev uas cov kev ua txhiaj txhais qhia no yuav los mus pab tau nws. 

  1. Nws pog nchuav me ntsis kua txiv rau hauv lub khob muab rau Mia. Thaum Mia haus tag thiab lub khob tsis muaj dab tsi lawm, Ces nws pog maj mam qhia Mia mus xaiv daim duab uas muaj cov kua txiv thiab muab rau nws pog. Nws rov qab nchuav cov kua txiv rau hauv Mia lub khob.
  2. Tom qab Mia ua tiav Kauj Ruam 1 lawm, Nws pog thawb daim duab uas muaj cov kua txiv mus rau Mia thiab qhib phluav tes rau (txhawm rau qhia tias kom Mia muab daim duab rau nws pog). Thaum Mia ua tau li ntawd lawm, Ces nws pog yuav rov qab nchuav kua txiv rau hauv nws lub khob.
  3. Tom qab Mia ua tiav Kauj Ruam 2 lawm, Ces nws pog qhib plho tes thiab tos 30 vib nas this txhawm rau saib seb Mia puas yuav muab daim duab rau nws. Yog tias nws tsis muab, Ces nws pog yuav rov qab los mus ua Kauj Ruam 1 los sis 2 dua.