Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev txhawb ntxiv thiab kev ua kom muaj kev lom zem!

Kev txhawb ntxiv yog ib feem tseem ceeb heev ntawm kev cuam tshuam pab. Kev txhawb pab yog Kev muab covqav num los sis cov kev sib cuag uas nyiam los sis muaj kev txaus siab tam siv tom qab tus cwj pwm los sis cov qauv tes uas yuav pab txhawb tus cwj pwm mus rau yav tom ntej.

Kev txhawb ntxiv yog qee yam uas yuav muab raws qhov qauv tes uas koj tus me nyuam tab tom kawm uas yuav txhawb koj tus me nyuam siv cov txuj ci no mus rau yav tom ntej.

Koj thiab koj tus kws kho mob yuav tau siv sij hawm los mus nrhiav yam uas koj tus me nyuam nyiam. Qhov no yuav pab kom koj tus me nyuam muaj kev lom zem thiab txaus siab rau lawv lub sij hawm thaum ua kev cuam tshuam pab, uas yog ib qho tseem ceeb heev. Peb txhua tus yuav mob siab kawm tshaj plaws yog thaum peb hnov kawm tau yam muaj kev lom zem!

Tsis tas li xwb, kuj tseem yuav tau siv yam uas koj tus me nyuam nyiam los mus txhawb ntxiv rau cov qauv tes tshiab uas lawv tab tom kawm.

Nov yog qee qhov piv txwv txog yam uas coj los txhawb ntxiv, tab sis kuj tseem muaj ntau yam uas tsis muaj nyob hauv cov npe no thiab:

Pos muag tsiv ntsaim, sib caum txhom, ua ntsej muag txuas luag, nrog ib tug neeg hauv tsev neeg sib khawm saum lub rooj zaum, thiab lwm yam.

Cov khoom ua si uas muaj tej tsiaj ub tsiaj no, tsheb ciav hlau thiab txoj kev tsheb ciav hlau, cov khoom ua si uas muaj suab nrov, suab, los sis teeb pom kev, thiab lwm yam.

Cov ntawv uas neeg nyiam-nyiam, tsev neeg phau duab, muaj tus me nyuam roj hmab nyeem phau ntawv nrov-nrov, cov ntawv zwm, thiab lwm yam.

Tso cov nkauj uas neeg nyiam-nyiam, cov nkauj uas muaj kev phiaj yeeg (piv txwv li, Head Shoulders Knees and Toes), kev hu nkauj rau hauv lub microphone ua si, saib cov yeeb yaj kiab hu nkauj hauv online, thiab lwm yam.

Yeeb yaj kiab, online games, thiab lwm yam.

Khoom noj txom ncauj, khoom qab zib, dkhoom haus tshwj xeeb, thiab lwm yam. *Nco Tseg, qhov no tsis suav nrog kev daus zaub mov los ntawm koj tus me nyuam, qhov no yuav yog yam khoom “ntxiv” lawm

Cov qav num uas cuam tshuam nrog kev nkag siab, xws li ua si hauv av xuab zeb, puab qe qaum av thiab muab tes tso rau hauv, pleev xim rau ntiv tes, cov khoom co ua si uas muaj dej, ntawv ci, thiab lwm yam khoom ntxim siab, cov khoom ua si uas tshee thiab/los sis muaj suab, muab cov qe paj rwb ntsaws rau hauv lub hwj thiab muab pov hla koj lub taub hau ua “xaus naus,” thiab lwm yam.

Mus rau tom vaj paj, ua si nrog lub rooj ntub dej nyob sab nraum zoov, mus tsav tsheb, thiab lwm yam.

Muaj txhua yam uas koj tus me nyuam yeej muaj kev lom zem lawm los sis yuav muaj kev lom zem thaum mus sim ua. Npaj los mus nrhiav tej yam los pab txhawb ntxiv tshiab rau koj tus me nyuam nyob rau txhua hnub!