Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Ntsuam Xyuas Kev Sib Txuas Lus

Cov me nyuam yaus yuav muaj kev sib txuas lus ntau yam. Koj tus kws kho mob yuav ntsuam xyuas qhov kev sib txuas lus uas yog kev hais lus thiab kev tsis hais lus tib si.

Kev sib txuas lus yuav xam tam nrho:

Qhov no yog qhov kev sib txuas lus uas koj tus me nyuam yuav hais tawm mus rau lwm tus, uas yog lawv yuav sib txuas lus los ntawm kev hais lus thiab tsis hais lus.

Qhov no yog qhov uas koj tus me nyuam tuaj yeem paub thiab nkag siab txog kev sib txuas lus los ntawm lwm tus.

Cov chaw muab cov ntaub

Johnston, S. S., Reichle, J., Feeley, K. M., & Jones, E. A. (2012). AAC Strategies for Individuals with Moderate to Severe Disabilities. Brookes Publishing Company. PO Box 10624, Baltimore, MD 21285.