Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev xam phaj thaum lub sij hawm pib kev kho mob telehealth (kev kho mob los hauv kev hu xov tooj)

Nyob rau hauv qee qhov kev ntsuam xyuas, koj tus kws kho mob yuav nug koj txog koj tus me nyuam txoj kev txhim kho los sis cov qauv tes ua muaj nyob rau tam sim no.

Ob peb yam uas yuav tau xav txog thaum muab lus teb rau kev ntsuam xyuas los ntawm kev xam phaj:

Koj thiaj yog tus paub txog koj tus me nyuam zoo tshaj plaws!

Tej zaum cov kws kho mob yuav ua qhov kev ntsuam xyuas los ntawm kev xam phaj no hauv xov tooj los sis hauv kev hu sib tham pom ntsej muag hauv telehealth (kev kho mob los hauv kev hu xov tooj). Cov kev ntsuam xyuas no yuav siv sij hawm ntev me ntsis, yog li yuav tuaj yeem so tej plwb pliag tau. 

Tus kws kho mob yuav qhia rau koj hais tias seb yuav teb cov lus nug li cas, piv txwv li, qee nqe lus nug yuav nug koj kom piav qhia seb koj tus me nyuam puas tau ua tiav ib yam qauv tes tshwj xeeb dab tsi nyob rau lub lim tiam dhau los. Hos muaj lwm nqe lus nug kuj yuav nug koj kom piav qhia txog qhov uas yeej tsis tau ua los dua li, ua qee zaus, ib txwm ua seb koj tus me nyuam ua ib yam qauv tes heev npaum li cas.

Yog tias koj nov qab los sis paub tsis meej txog cov lus qhia no, ces koj tuaj yeem nug koj tus kws kho mob kom rov piav cov lus qhia dua tshiab los sis muab qee qhov piv txwv rau koj.

Yog tias koj tsis paub meej tias xyov yuav teb li cas, ces koj yuav tau piav me ntsis rau tus kws kho mob txog yam uas koj tus me nyuam ua, ces yuav ua rau lawv tuaj yeem pab koj uas yog muab cov lus qhia ntxiv los sis muab kev piv txwv ntxiv.

Peb kuj tseem paub hais tias tej zaum kev teb ntau nqe lus nug txog tej suam uas nyuaj rau koj tus me nyuam los sis koj tsev neeg yuav tuaj yeem nyuaj rau koj tus ua niam ua txiv tib si thiab. Qhia rau koj tus kws kho mob paub yog tias koj xav so me ntsis los sis yog tias koj hnov tsis kaj siab.

Nco ntsoov saib xyuas koj tus kheej, koj yuav tau npaj ib qho sij hawm los mus lam hlwb rau koj tus kheej tom qab koj teb qhov kev xam phaj tas (xws li mus taug kev, hu xov tooj nrog phooj ywg tham). 

Li cas los koj tus me nyuam yeej ib txwm yog koj tus me nyuam, txawm hais tias daim ntawv tshaj qhia qhiv kev ntsuam xyuas yuav sau hais li cas txog nws los xij. Kev ua raws li qhov kev ntsuam xyuas los sis kev tau txais cov txiaj ntsig ntawm kev ntusam xyuas, yuav tuaj yeem pab kom koj siv sij hawm los mus xav txog txhua yam zoo uas koj tus me nyuam muaj thiab tej yam uas ua rau lawv tsis thooj lwwj twg, xws li lawv tej kev ntshaw thiab kev nyiam.