Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Hais me ntsis txog kev ntsuam xyuas

Kev ntsuam xyuas yuav pab kom koj tus kws kho mob tuaj yeem saib xyuas koj tus me nyuam cov qauv tes thiab kev txhim kho.

Tej zaum koj tus me nyuam twb yeej tau txais kev ntsuam xyuas ntau zaus lawm ua ntej yuav los pib qhov kev cuam tshuam pab thaum ntxov no.

Cov kev ntsuam xyuas no yuav raug siv mus rau ntau yam sib txawv, xws li:

  • Kev kuaj mob thiab rov tshuaj xyuas dua
  • Kev txiav txim txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev cuam tshuam pab los sis kev muab tso kawm ntawv
  • Lus cob qhia txog kev npaj phiaj xwm cuam tshuam pab,
  • Kev saib xyuas kev nce qib

Kev ntsuam xyuas raws standard feem ntau tau yuav raug ntsuam xyuas los ntawm cov me nyuam yaus uas yog cov qauv (xws li ib pawg phooj ywg coob-coob uas muaj hnub nyoog sib luag zos).

Kev ntsuam xyuas raws kev kawm tuaj yeem siv los mus nrhiav kom pom seb yam qauv tes tshwj xeeb twg los sis cov kev kawm twg yuav pab tau koj tus me nyuam ntau tshaj plaws los mus pib qhov kev cuam tshuam pab. Hom kev ntsuam xyuas no kuj tseem yuav tuaj yeem pab soj qab saib koj tus me nyuam txoj kev nce qib tib si thiab, txhawm rau los mus tsim kev hloov kho kom haum rau nws tus kheej kom ua rau koj tus me nyuam ua tau tiav.

Cov chaw muab cov ntaub ntawv los thiab cov peev txheej

National Research Council. (2008). Early Childhood Assessment: Why, What, and How. Committee on Developmental Outcomes and Assessments for Young Children, C.E. Snow and S.B. Van Hemel, Editors. Board on Children, Youth, and Families, Board on Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.

https://researchautism.org/resources/a-parents-guide-to-assessment/

https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589935303&section=Assessment