Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev ntsuam xyuas kev ua hauj lwm ntawm tus cwj pwm cuam tshuam

Qhov “kev ua hauj lwm” ntawm tus cwj pwm cuam tshuam yuav txiav txim tias yog vim li cas tus cwj pwm thiaj li tshwm sim, xws li hais tias yam uas nquag tshwm sim thaum tus cwj pwm no tshwm sim yog dab tsi.

Koj tus kws kho mob yuav siv cov ntaub ntawv uas suav sau tau los mus tsim tus qauv piv txwv rau qhov kev ua hauj lwm ntawm tus cwj pwm (los sis yog vim li cas thiaj muaj tus cwj pwm tshwm sim) kom lawv tuaj yeem tsim phiaj xwm kev pab cuam pab kom haum rau koj tus me nyuam thiab pab koj tus me nyuam kawm paub txog kev hloov pauv uas tsim nyog los mus sib txuas lus uas yog siv lwm txoj hauv kev kom ua tiav tib qho kev ua hauj lwm ntawm tus cwj pwm (los sis ua tiav tib qho tias yog vim li cas thiaj muaj tus cwj pwm tshwm sim).

Cov ntaub ntawv no kuj tseem yuav muab cov xwm txheej uas nyob ib puag ncig tus cwj pwm cuam tshuam, seb nws nquag tshwm sim ntau rau thaum sij hawm koj tus me nyuam nkees los sis thaum ib puag ncig muaj suab nrov dhau, los sis thaum muaj kev hloov pauv tej qav num tam siv. Txoj phiaj xwm yuav tsum muaj txoj hauv kev yuav los mus pab txhawb koj tus me nyuam los ntawm cov xwm txheej uas ua rau muaj tus cwj pwm tshwm sim, xws li kev muab kev txhawb nqa kom sib txawv rau koj tus me nyuam (piv txwv li, qhov chaw nyob kom ntsiag dua qub), muab lub sij hawm los mus so tom qab kawm ntawv hnyav-hnyav tom tsev kawm ntawv, los sis kev teev sij hawm ua cov duab qhia kom pom seb thaum twg yuav tshwm sim muaj kev hloov pauv rau cov qav num hauv txhua hnub. 

Muaj ntau yam uas yuav tuaj yeem txiav txim los ntawm kev soj qab saib yam uas tshwm sim tom qab tus cwj pwm cuam tshuam. Nyob rau qhov xwm txheej no, yam uas yuav tshwm sim tom qab, tsis txhais hais tias yog yam uas peb ib txwm xav nrog lo lus hais tias yam uas yuav tshwm sim (xws li “kev tag sij hawm ntawm lub screen”). Tab sis nyob rau hauv cov kev soj qab saib no, yam uas yuav tshwm sim tom qab, tsuas yuav txhais hais tias yog txhua yam uas tshwm sim tam sim ntawd rau hauv ib puag ncig tom qab muaj tus cwj pwm cuam tshuam tshwm sim, txawm tias tsis yog lom txwm ua los xij. 

Cov kws kho mob yuav siv Qhov Xwm Txheej-Tus Cwj Pwm-Yam Tshwm Sim Ua Ntej-Yam Tshwm Sim Tom Qab los mus soj qab saib tus cwj pwm cuam tshuam.

  1. Context
  2. Antecedent
  3. Interfering behavior
  4. Consequence

Txhua yam ua tshwm sim/tus yam ntxwv uas muaj nyob rau hnub ntawd los sis thaum lub sij hawm ua qhov qav num uas muaj feem ua rau tshwm sim muaj tus cwj pwm cuam tshuam.

Piv txwv ntawm cov xwm txheej kuj yuav muaj xws hais tias koj tus me nyuam sawv ntxov heev thiab yuav hnov nkees, los sis xws li hais tias yuav tsum muab qhov uas yuav mus ncig ntug hiav txwv ncua mus rau hnub tom ntej vim tab tom los nag nyob sab nrauv.

Dab tsi yog tus cwj pwm uas tshwm sim kiag tam siv thaum uas tus cwj pwm cuam tshuam tshwm sim.

Piv txwv li, tej zaum koj yuav tau mus txais xov tooj thiab xav tawm mus sab nrauv ib me pliag, los sis tej zaum lub cuab yeej tablet uas tus me nyuam tab tom saib roj tas lawm thiab cia li tuag xam xav tsis txog lawm.

Koj tus kws kho mob yuav qhia txog lub ntsiab lus ntawm yam uas yuav suav tias yog tus cwj pwm cuam tshuam rau koj uas yuav ua rau muaj kev yooj yim rau kev soj qab saib. Qhov no yuav ua kom ntseeg tau tias koj tus kws kho mob tuaj yeem taug qab saib seb kev cuam tshuam pab puas muaj txiaj ntsig los mus pab txo tus cwj pwm cuam tshuam. Yog tias tsis muaj txiaj ntsig, ces koj tus kws kho mob yuav ua hauj lwm nrog koj txhawm rau los mus hloov kho qhov kev cuam tshuam pab no.

Yam tshwm sim tom qab yog yam uas pom tias tau tshwm sim nyob rau hauv ib puag ncig kiag tam siv tom qab tus cwj pwm cuam tshuam tshwm sim.

Piv txwv li, tej thaum tus me nyuam yuav ncaws nws tus kwv yau, tab sis niam thiab txiv tau muab tus kwv yau tshem tawm ntawm tus me nyuam no lawm, los sis tej thaum tus me nyuam ntaus lwm tus me nyuam hauv lub tsev tu me nyuam, tab sis tus neeg saib xyuas ho hais rau tus me nyuam kom nws cia li “nkaum tes.” Cov xwm txheej no yuav raug zwm cia tias yog yam tshwm sim tom qab tus cwj pwm cuam tshuam.