Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Vim li cas me nyuam thiaj yuav tsum tau muaj kev sib txuas lus

Me nyuam yuav siv kev sib txuas lus los mus nthuav qhia ntau yam sib txawv, xws li:

Txhawm rau qhia tawm txog yam lawv ntshaw thiab xav tau, xws li tus me nyuam yuav qhia tias lawv xav saib ib qho kev ua yeeb yam tshwj xeeb los sis qhia tias lawv xav tau niam thiab txiv txoj kev pab los sis kev saib xyuas.

Ib hom kev thov uas qhia tias tsis kam lees los sis qhia tias tus me nyuam xav kom tsum los sis xaus qee yam, xws li kev hais tias “tsum.”

Txhawm rau qhia cov lus pom los sis ua kom ib tug neeg twg los mus saib qee yam los sis ib qho xwm txheej, xws yam nkaus li kev taw tes rau ib tug noog nyob saum tsob ntoo los sis kev hais tias “yumm” thaum noj cov zaub mov qab.

Kev sib koom nyiam ntawm ib tug neeg thiab ib yam khoom los sis ib qho xwm txheej, xws li ib tug me nyuam yaus pom ib tug neeg txaus-txaus luag ua lub ntsej muag zoo li neeg ruam, ces tig rov qab mus ntsia nws niam thiab txiv seb nkawv ho puas pom thiab puas taw tes rau tus neeg txaus-txaus luag ntawd los sis luag nyav ces rov qab tig mus ntsia tus neeg txaus-txaus luag ntawd lawm.

Qhov no suav nrog thaum koj tus me nyuam pib sib txuas lus rau koj, xws li tuaj nrhiav koj txhawm rau ua kom koj pom nws thiab cab koj sab tes mus rau hauv chav ua noj.

Qhov no suav nrog thaum koj tus me nyuam tab tom teb rau ib qho kev pib hais lus los ntawm lwm tus, xws li kev teb lus nug los sis kev teb cov lus taw qhia los ntawm lwm tus.

Qhov no suav nrog thaum muaj teeb meem rau kev sib txuas lus lawm, tsis hais yog koj tus me nyuam tsis nkag siab yam uas lwm tus neeg hais los sis yog lwm tus neeg tsis nkag siab yam uas koj tus me nyuam hais.

Kev kho kev sib txuas lus txhais tias yog txoj hauv kev uas koj tus me nyuam yuav mus txais kev piav qhia kom meej los sis kev sib txuas lus ua lwm yam kom tuaj yeem nkag siab cov ntsiab lus.

Koj tus kws kho mob yuav ntsuam xyuas txhua txoj hauv kev sib txawv uas koj tus me nyuam siv los mus sib txuas lus txog tej no thiab yuav siv cov ntaub ntawv qhia paub no los mus npaj txoj phiaj xwm kev cuam tshuam pab kom haum rau nws. Yog tias koj tus me nyuam kuj yeej tau txais kev pab cuam los ntawm Speech Language Pathologist (Tus Kws Qhia Hais Lus) tib si thiab, ces qhov no yuav yog lub sij hawm zoo rau koj cov kws kho mob los mus sib txuas lus thiab sib koom ua hauj lwm rau cov hom kev sib txuas lus no.

Cov chaw muab cov ntaub

Brady, N. C., Steeples, T., & Fleming, K. (2005). Effects of prelinguistic communication levels on initiation and repair of communication in children with disabilities. Journal of Speech, Language, and Hearing Research.

Julien, H. M., Finestack, L. H., & Reichle, J. (2019). Requests for Communication Repair Produced by Typically Developing Preschool-Age Children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research62, 1823-1838.

Jones, E. A., & Carr, E. G. (2004). Joint attention in children with autism: Theory and intervention. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities19, 13-26.