Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Tus cwj pwm cuam tshuam

Cov me nyuam tuaj yeem siv tus cwj pwm cuam tshuam. Tus cwj pwm cuam tshuam yuav tuaj yeem cuam tshuam nrog koj tus me nyuam txoj kev kawm, suav nrog kev nyab xeeb rau lawv tus kheej thiab lwm tus tib si. Kev cuam tshuam pab tuaj yeem pab txo tus cwj pwm cuam tshuam los ntawm kev daws teeb meem thiab kev pab koj tus me nyuam los mus kawm lwm txoj hauv kev sib txuas lus. Feem ntau ces cov kev cuam tshuam pab no yuav yog txhawm rau kev txhim kho koj tus me nyuam lub neej kom zoo. 

Tus cwj pwm cuam tshuam yuav xam muaj xws li tus cwj pwm ua phem rau tus kheej (xws li xuas tus kheej lub taub hau tsoo av, los sis tom tus kheej), ua phem rau lwm tus (xws li ntaus los sis thawb lwm tus), tawm los sis khiav tawm ntawm cov neeg saib xyuas, tsoo khoom vaj khoom tsev (xws li kev cuam cov khoom hnyav los sis cov khoom uas tawg taus), los sis lwm yam kev coj tus cwj pwm uas yuav ua rau tsis muaj kev nyab xeeb los sis yuav cuam tshuam loj heev rau koj tus me nyuam txoj kev kawm.

Thaum me nyuam loj tuaj, lawv hom kheev yuav siv qee yam ntawm tus cwj pwm cuam tshuam. Nws tsis txhais hais tias cov me nyuam yuav peem los mus coj tus cwj pwm tsis zoo los sis ua yam tsis raug. Tej zaum tus cwj pwm cuam tshuam no kuj tseem yuav yog yam qhia tias muaj qee yam tsis raug lawm, xws li koj tus me nyuam muaj mob los sis sab.

Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev los mus muab kev cuam tshuam pab mus rau sab zoo thiab tiv thaiv ua ntej rau tus cwj pwm cuam tshuam kom nws tsis txhob tshwm sim nyob ntev los sis phem zuj zus tuaj. Nov yog suam uas cov kws tshaj lij qhov kev pab txhawb yuav pab sau cov ntaub ntawv thiab los mus tsim thiab pab koj los mus ua raws txoj phiaj xwm cuam tshuam pab uas haum rau tus me nyuam. Kev cuam tshuam pab feem ntau yog mob siab mus rau kev txhawb nqa koj tus me nyuam los mus txhim kho cov qauv tes tshiab rau kev sib txuas lus. 

Tus cwj pwm cuam tshuam yuav tuaj yeem qhia tias muaj teeb meem txog lub cev laj xeeb los sis lub siab lub ntsws uas yuav tau los mus mob siab rau, xws li tus me nyuam tau txais kev raug mob los ntawm kev mob hniav los sis hnov muaj mob. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau muab tus cwj pwm cuam tshuam no coj los mus tham qhia rau koj tus me nyuam cov kws kho mob. 

Tus cwj pwm cuam tshuam tuaj yeem dhau los ua ib txoj hauv kev rau cov me nyuam los mus sib txuas lus nyob hauv cov xwm txheej uas lawv tsis tau txawj sib txuas lus nyob rau tam sim no. Piv txwv li, tej zaum ib tug me nyuam yuav kawm paub tias yog thaum lawv niam txiv thiab ntsis plaub hau rau lawv, thiab yog lawv tom lawv niam lawv txiv, ces lawv niam lawv txiv yuav tsum tsis ntsis lawv cov plaub hau lawm. Yog li ntawd, tus me nyuam kuj yuav tom lawv niam lawv txiv txaus mus ntxiv thaum muaj cov hauj lwm thiab cov qav num uas lawv tsis txaus siab txhawm rau kom lawv niam lawv txiv tsum.

Tej zaum cov me nyuam kuj tseem yuav tuaj yeem npau taws los sis chim siab thaum lub sij hawm cov qav num los sis tej khoom ub no muaj kev hloov pauv yam xav tsis txog los sis yam kwv yees tsis txog.