Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev ntsuam xyuas los ntawm kev soj qab saib thaum lub sij hawm pib siv telehealth (kev kho mob los hauv kev hu xov tooj)

Nyob rau qee qhov kev ntsuam xyuas, koj tus kws kho mob yuav xav los mus soj qab saib seb koj tus me nyuam yuav coj li cas nyob rau cov xwm txheej sib txawv. Qee zaum tej no yuav tsis muaj qauv (piv txwv, xws li thaum lub sij hawm Free Play (Kev Ua Si Ywj Siab)) thiab qee zaum tej no yuav muaj qauv, uas yuav muaj ntu los sis muaj kev npaj cov xwm txheej tseg.

Thaj chaw uas muaj chaw seem rau koj tus me nyuam txav mus los.

Thaj chaw uas muaj cov khoom ua si thiab cov khoom uas yuav siv thaum muab kev cuam tshuam pab (xws li ib lub tub rau khoom yas, ib lub txee rau ntawv, ib lub thoob khib nyiab).

Nyob rau qee qhov kev ntsuam xyuas, tej zaum koj tus kws kho mob yuav hais kom koj muab cov khoom ua si thiab cov khoom uas muaj feem cuam tshuam khaws cia kom koj tus me nyuam txhob tau kov, kom koj tus me nyuam thiaj tuaj yeem mob siab rau yam hauj lwm uas yuav ntsuam xyuas.

Thaum lub sij hawm ntsuam xyuas, tej zaum koj tus kws kho mob yuav hais kom koj tsis txhob qhia koj tus me nyuam ua ib yam qauv tes twg, vim tias lawv xav pom seb koj tus me nyuam muaj peev xwm ua qhov qauv tes no los ntawm lawv tus kheej tau npaum li cas. Yog lawv hais kom koj tsis txhob qhia kom koj tus me nyuam ua dab tsi, ces thov kom koj paub tias nws tsuas yog ib me pliag xwb (tsuas yog kiag thaum ua kev ntsuam xyuas xwb).