Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Structured Descriptive Assessment (Kev Ntsuam Xyuas Yam Muaj Kev Piav Raws Tus Qauv) yog dab tsi?

Structured Descriptive Assessment (Kev Ntsuam Xyuas Yam Muaj Kev Piav Raws Tus Qauv) yog ib hom kev ntsuam xyuas los ntawm kev soj qab saib uas tuaj yeem pab tau thaum los mus pib cuam tshuam pab hauv telehealth (kev kho mob los ntawm kev hu xov tooj) (Anderson & Long, 2002).

Cov kev ntsuam xyuas no yuav pab cov kws kho mob los mus kawm paub txog: 1) cov xwm txheej uas yuav txhawb kom koj tus me nyuam los mus sib txuas lus, 2) koj tus me nyuam muaj kev sib txuas lus li cas nyob rau hauv txhua hnub, 3) seb koj tus me nyuam puas muaj kev nyiam qhov kev sib koom thaum lub sij hawm ua cov qav num no, thiab 4) seb koj tus me nyuam puas muaj tus cwj pwm cuam tshuam dab tsi.

Nyob rau hauv Structured Descriptive Assessment (Kev Ntsuam Xyuas Yam Muaj Kev Piav Raws Tus Qauv), koj tus kws kho mob yuav nug koj txog cov qav num sib txawv uas koj tus me nyuam ua hauv ib hnub. Cov qav num no feem ntau kuj yuav muaj xws li noj lub sij hawm noj mov, kev ua si nyob rau cov xwm txheej sib txawv, thiab kev saib xyuas tus kheej (piv txwv li, kev txhuam hniav).

Thaum koj tus kws kho mob tau ua tiav ntau yam qav num uas yuav tau ntsuam xyuas lawm, ces lawv yuav hais kom koj ua cov qav num sib txawv no rau koj tus me nyuam nyob rau lub sij hawm luv-luv (5 los sis 10 feeb). Thaum koj ua cov qav num ntawd, koj tus kws kho mob yuav soj qab saib seb koj tus me nyuam muaj kev sib txuas lus cas thaum lub sij hawm no. Lawv yuav saib txog qhov kev sib txuas lus uas yog kev hais lus thiab kev tsis hais lus tib si. 

Cov chaw muab cov ntaub

Anderson, C. M., & Long, E. S. (2002). Use of a structured descriptive assessment methodology to identify variables affecting problem behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 35, 137-154.

Dimian, A. F., Elmquist, M., Reichle, J., & Simacek, J. (2018). Teaching communicative responses with a speech-generating device via telehealth coaching. Advances in Neurodevelopmental Disorders2, 86-99.

Simacek, J., Dimian, A. F., & McComas, J. J. (2017). Communication intervention for young children with severe neurodevelopmental disabilities via telehealth. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 744-767.