Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev siv cov ntaub ntawv qhia paub los mus tsim txoj phiaj xwm cuam tshuam pab rau tus cwj pwm cuam tshuam

Tus kws kho mob yuav suav sau ntau qhov kev soj qab saib los ntawm ntau hom qav num. Qhov txheej txheem no yuav siv ntau lub lim tiam thiaj yuav ua tiav. Ces tus kws kho mob yuav nrhiav txoj hauv kev los ntawm cov ntaub ntawv no.

Lawv yuav saib seb dab tsi yog yam uas yuav nquag tshwm sim ua ntej tus cwj pwm cuam tshuam yuav tshwm sim thiab seb dab tsi yog yam uas nquag tshwm sim tom qab tus cwj pwm cuam tshuam tshwm sim tuaj lawm.

Lawv kuj tseem yuav saib lwm yam xwm txheej uas ntxim li yuav muaj feem cuam tshuam rau tus cwj pwm thiab.

Piv txwv Txog Kev Ntsuam Xyuas Kev Ua Hauj Lwm rau Devin

Devin, tus me nyuam uas muaj 4 xyoos, muaj tus cwj pwm cuam tshuam uas yog kev ncaws thiab kev tom neeg. Tus kws kho mob xam phaj niam thiab txiv thiab txiav txim siab tias qhov no nquag tshwm sim ntau dua rau Devin tus kwv yau, Ashlee. Tus kws kho mob tau ua kev soj qab saib los hauv kev hu pom ntsej muag hauv xov tooj thaum lub sij hawm Devin thiab Ashlee nyob ua ke thiab sau tseg rau hauv daim ntawv zwm C-ABC rau sij hawm 1-teev, nyob rau hauv tsib hnub sib txawv.

Tus kws kho mob tshuaj xyuas cov ntaub ntawv zwm tseg hauv C-ABC thiab pom tau tias 75% feem pua ntawm qhov kev ncaws thiab kev tom yog tshwm sim thaum Devin tab tom ua si nrog cov tsheb thauj khoom thiab cov tsheb ciav hlau (cov khoom ua si uas nws nyiam) thiab Ashlee pheej yuav los txeeb cov khoom ua si no (yam tshwm sim ua ntej).

Tsis tas li xwb, feem ntau thaum qhov no tshwm, niam thiab txiv los sis tus neeg zov me nyuam yuav mus muab Ashlee nqa khiav mus rau lwm qhov chaw lawm (yam tshwm sim tom qab). Tus kws kho mob kuj tseem pom tau hais tias cov xwm txheej no yuav tshwm sim ntau dua nyob rau cov hnub uas niam thiab txiv tau tshaj qhia tias Devin tsis tau pw (qhov xwm txheej). 

Piv Txwv Txog Kev Cuam Tshuam Pab rau Devin

Tus kws kho mob yuav siv cov ntaub ntawv no los mus tsim ib qho kev cuam tshuam pab uas yog niam thiab txiv thiab tus kho mob tau qhia rau Devin kom los npuaj-npuaj nws niam thiab txiv txhawm rau ua kev qhia tias nws tsis xav pub Ashlee kov nws cov khoom ua si. Ces niam thiab txiv mam li muab Ashlee nqa khiav mus thiab kom nws mus kov lwm yam khoom ua si. Tus kws kho mob yuav qhia rau niam thiab txiv txog yam uas yuav tau xub qhia rau Devin kom ua li no nrog lwm cov khoom ua si (cov khoom ua si uas nws nyiam tab sis tsis yog cov uas nws nyiab heev-heev) thiab yog tias nws ua tau tiav rau qhov kev npaj ntawd lawm, ces tom qab ntawd kuj maj mam txav mus ua li no nrog cov tsheb thauj khoom thiab cov tsheb ciav hlau.

Niam thiab txiv kuj tseem yuav tau mus nyob kom nyob ze thiab nyob rau suam nruab nrab ntawm Devin thiab Ashlee nyob rau hnub uas Devin tsis tau pw, kom lawv thiaj npaj txhij yuav nkag mus thiab qhia Devin tau sai dua.

Yog thaum Devin kawm tau qhov qauv tes no lawm thiab ua rau qhov uas nws yuav ncaws los sis tom Ashlee muaj tsawg zuj zus tuaj lawm, ces kuj yuav pib mus cuam tshuam pab kom Devin paub hais rau Ashlee tias “txog kuv tihib lawm” thiab yog tias nws ua tau tiav qhov kev cuam tshuam pab no lawm ces tom qab ntawd kuj pib mus rau kev pab kom Devin paub hloov nws thiab cia rau Ashlee ua si nrog cov khoom ua si ib thib rau ib lub sij hawm luv-luv (thaum lub sij hawm nws tuaj yeem ntsia saib lub moo suav thaub qab ua ntej yuav txog nws thib).