Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev nkag siab ntau ntxiv txog tus cwj pwm cuam tshuam

Yog tias koj tus me nyuam muaj tus cwj pwm cuam tshuam, ces tej zaum tus kws kho mob yuav tau ua ob peb qho kev ntsuam xyuas ntxiv.

Qhov no yuav pab kom tus kws kho mob nkag siab zoo tias vim li cas tus cwj pwm cuam tshuam ho tshwm sim thiab tej yam nyob hauv ib puag ncig ntxim yuav cuam tshuam nrog tus cwj pwm.

Koj tus kws kho mob yuav siv cov ntaub ntawv no los mus tsim txoj phiaj xwm cuam tshuam pab uas haum rau koj tus me nyuam. Koj tus kws kho mob xav tau koj cov qhia thiab xav kom koj yog ib feem hauv kev tsim thiab ua raws txoj phiaj xwm.

Tej zaum kev ntsuam xyuas ntau ntxiv kuj yuav muaj kev xam phaj koj ntxiv tam li yog tus neeg saib xyuas thiab nrog lwm tus neeg uas nquag muaj kev sib cuag nrog koj tus me nyuam (xws li tus kws zov me nyuam yav nruab hnub).

Nov yog qee cov piv txwv ntawm cov lus nug uas tus kws kho mob yuav nug txhawm rau los mus kawm paub ntau ntxiv txog tus cwj pwm cuam tshuam uas tshwm sim muaj. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau nco ntsoov tias koj yuav teb cov lus nug no li cas los yeej tsis txhaum; koj tus kws kho mob tsuas yog xav nkag siab kom ntxaws npaum li ntxaws tau txog tus cwj pwm cuam tshuam no txhawm rau txhawm rau los mus tsim txoj phiaj xwm pab cuam tshuam pab kom muaj txiaj ntsig zoo xwb.

  1. Tus cwj pwm cuam tshuam yuav tshwm sim muaj pes tsawg hom?
  2. Yuav muaj dab tsi tshwm sim los sis nws “zoo li cas” thaum koj tus me nyuam koom coj tus cwj pwm cuam tshuam lawm?
  3. Lub sij hawm twg, nyob rau thaj chaw twg, thaum tab tom ua dab tsi, nrog leej twg, thiab thaum lub sij hawm ua cov qav num los sis cov hauj lwm twg uas tus cwj pwm cuam tshuam nquag tshwm sim NTAU tshaj plaws?
  4. Lub sij hawm twg, nyob rau thaj chaw twg, thaum tab tom ua dab tsi, nrog leej twg, thiab thaum lub sij hawm ua cov qav num los sis cov hauj lwm twg uas tus cwj pwm cuam tshuam tshwm sim TSAWG tshaj plaws?
  5. Dab tsi yog yam uas nquag tshwm sim ua ntej tus cwj pwm cuam tshuam yuav tshwm sim?
  6. Dab tsi yog yam uas nquag tshwm sim tom qab tus cwj pwm cuam tshuam yuav tshwm sim?
  7. Tam li yog tus ua niam thiab txiv los sis lwm tus neeg saib xyuas koj tus me nyuam ua li cas xwb yog thaum koj tus me nyuam coj tus cwj pwm cuam tshuam lawm?
Parent and child in vodeo conference.
Provider using computer for video conference.

Cov chaw muab cov ntaub

O’Neill, R. E., Horner, R. H., Albin, R. W., Storey, K., Sprague, J. R., & Newton, J. S. (1997). Functional assessment of problem behavior: a practical assessment guide. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.