Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev tsim kev cuam tshuam pab los ntawm cov ntaub ntawv uas tau los ntawm kev ntsuam xyuas

Koj tus kws kho mob yuav siv tag nrho cov ntaub ntawv uas tau los ntawm kev ntsuam xyuas uas lawv suav sau tau los mus tsim ib txoj phiaj xwm kev cuam tshuam pab kom haum rau koj tus me nyuam.

Koj tus kws kho mob xav tau koj cov lus qhia; koj yog tus khub koom tes tseem ceeb rau hauv kev tsim txoj phiaj xwm cuam tshuam pab rau koj tus me nyuam!

Kev cuam tshuam pab koj tus me nyuam yuav tsum yog kom haum rau nws tus kheej, txhais tau tias yuav tsim raws nws tus kheej, raws li cov ntaub ntawv uas tau los ntawm kev ntsuam xyuas, yam uas nws ua tau zoo lawm thiab yam uas yuav tau txhim kho, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws uas koj muaj hauv tsev neeg. 

Kev tsim kom muaj cov qauv tes rau kev sib txuas lus yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev pib kev cuam tshuam pab thaum ntxov.

Yog tias koj tus me nyuam muaj qee yam cwj pwm cuam tshuam zoo tib yam nkaus li ntau tus me nyuam muaj, ces kev txhim kho tus cwj pwm cuam tshuam kuj yog ib qho tseem ceeb ntawm kev pib cuam tshuam pab thaum ntxov. Kev txhim kho tus cwj pwm cuam tshuam yog qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yuav los pab txhim kho koj tus me nyuam thiab koj tsev neeg lub neej kom zoo thiab pab kom koj tus me nyuam tuaj yeem los mus kawm ntau yam qauv tes ntxiv.

Thaum tsim qhov kev cuam tshuam pab rau niam thiab txiv coj los mus siv, cov kws kho mob yuav tsim cov kev cuam tshuam pab uas yog saib raws koj tus me nyuam thiab koj tsev neeg tej qav num uas niaj hnub ua thiab kom koj tsev neeg los mus koom nrog kev tsim qhov kev cuam tshuam pab no.

Nrog koj zoo siab, koj tau kawm tiav Qhov Ntawv Qhia 3 lawm:Kev ntsuam xyuas koj tus me nyuam!