Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev sib txuas lus los ntawm kev tsis hais lus

Kev sib txuas lus los ntawm kev tsis hais lus kuj tseem ceeb heev thiab. Peb txhua tus siv ntau hom kev sib txuas lus los ntawm kev tsis hais lus sib txawv los qhia peb tus kheej, xws li chaws hau los sis co hau, taw tes, los sis lwm yam kev piav tes piav taw.

Kev sib txuas lus los ntawm kev tsis hais lus kuj tseem ceeb heev rau cov me nyuam uas tab tom xyaum hais lus. Hom kev sib txuas lus thaum ntxov uas tshwm sim ua ntej kev txawj hais cov lus nyuaj-nyuaj ces yog hu ua “kev sib txuas lus ua ntej txawj hais lus.” Nws xam muaj txhua hom kev sib txuas lus uas cov me nyuam yaus siv thaum lawv xyaum hais lus.

Kev txhawb nqa kev sib txuas lus los ntawm kev tsis hais lus thiab kev sib txuas lus ua ntej txawj hais lus yog yam tseem ceeb heev rau kev xyaum sib txuas lus.

Nws yuav tuaj yeem xam muaj cov hom kev sib txuas lus xws li:

  1. Kev piav tes piav taw,
  2. Kev ua suab,
  3. Kev muab ib yam khoom los qhia rau koj,
  4. Kev taw tes rau los sis kev ncav muab ib yam khoom,
  5. Kev cab ib tug neeg txhais tes thiab coj lawv mus rau ib qho chaw los sis khoom, los sis muab lawv txhais tes tso rau ntawm ib yam khoom,
  6. Kev ua zaim muag los sis siv qhov muag ntsia ntawm ib tug neeg thiab qhov khoom, chaw, los sis lwm tus neeg
  7. thiab, qee zaus, kuj yuav siv tus cwj pwm cuam tshuam (xws li ntaus lwm tus los sis tom tus kheej).