Kev pib siv telehealth (kev kho mob hauv kev hu xov tooj) rau kev nqis tes los mus cuam tshuam pab thaum ntxov: Lus cej luam txog cov ntawv qhia rau kev kawm

Kev Sib Txuas Lus Ntau Ntxiv thiab Lwm Txoj Kev Xaiv

Koj tus me nyuam yuav tuaj yeem siv hom kev sib txuas lus uas hu ua Augmentative lossis Alternative Communication (Kev Sib Txuas Lus Ntau Ntxiv thiab Lwm Txoj Kev Xaiv; AAC), uas yog thaum muaj lwm txoj kev sib txuas lus los hloov los sis siv ua ke nrog kev sib txuas lus los ntawm kev hais lus.

  1. Cov ntawv muaj duab
  2. Cov cuab yeej uas koj tus me nyuam tuaj yeem xaiv daim duab tces lub cuab yeej yuav hais lo lus, xws li lub xov tooj tablet los sis lwm yam cuab yeej
  3. American Sign Language (Teb Chaws Meskas Cov Lus Piav Tes).

Yog tias koj tus me nyuam siv AAC, koj tus kws kho mob kuj tseem yuav suav lawv qhov kev siv AAC ua kev sib txuas lus hauv qhov kev ntsuam xyuas tib si.